Twemere kurongogwa na Mpwemu Yera : Ubutumwa bwo ku wa 16/02/2019

Twemere kurongogwa na Mpwemu Yera .

Turongowe na Mpwemu Yera niho tudakora ivy’imibiri yacu igomba canke ikunda, kuko wo uganzwa na za kameremere  n’ingeso zacu.  1 A b’Ikorinto 2 : 1-7 & 10-16  ; Abikolisayi  1 : 8-14. Iyo turongogwa na Mpwemu Yera niho tunezereza Imana kandi niho dushobora kwama imbuto. Kuko ntidukora canke ngo tuboneshe amaso y’umubiri. Ni Mpwemu Yera aturongora muri vyose, ndetse no mukumenya ivy’Imana yatugabiye. Niwe aducisha bugufi akadufinyafinya, ntihagire inguvu z’umubiri cankuburyo bikora , ariko tugakoreshwa n’Imana mu bushobozi bwa Mpwemu wayo, n’urukundo wayo muguguca bugufi ukayumvira.

Itanguriro 32 : 22- 29  Itanguriro35:1-5    Imana ikibwira yakobo ngo asubire mugihugu c’iwabo, ntaho yamubwiyeko azorungika ivyo kwisaba Esau mwene nyina. Ariko kuko yarafise ubwoba bwiwe kuvyo yamukoreye, vyaciye bituma arungika ingemu mumaso yiwe kandi mumigwi itandukanye, kugirango amunezereze, abe ariko gusaba imbabazi. Amaze kujabutsa icambu ca Yaboki abagore biwe n’abana n’abantu biwe namasho yiwe. We asigara hakuno, ararayo wenyene. Niho Malayika w’Uhoraho yamusangayo bakarara baranigana ijoro ryose. Mumutwenzi bakinigana akora ku mutsi wo kwitako rya yakobo. Aramuhezagira kandi yongera amwita irindi zina. Guhera uwo mwanya Yakobo yuguruka amaso yo muri Mpwemu, arabakurikira.  Uhoraho amubwira ngwaje i Beteli ayubakire igicaniro. ntiyamubwiye ukwakwiye kubigenza, ariko kuko yari yahumutse mu buryo bwa Mpwemu. Yaciye abwira abagore n’abana biwe n’abantu biwe bose ngo bazane ibigigwamana vyose bari bafise. babikure muribo. aravyimbira arabizika. Barihumanura babona kwambara impuzu zera. Yubaka igicaniro c’Uhoraho. Imana ica itera ubwoba amahanga yose abakikuje. Ntaco yatanze kugira ngo arindwe canke ngw’Imana imucishe murivyo bihugu amahoro. Ataruko yashikamye akarongogwa na Mpwemu Yera, Imana nayo iraza iramugwanirira. Ntiyabanje kugira nkuko yakoze kuri mwene se. Amaze guca bugufi, na Esau yamwakiriye neza, aramunezereregwa , araza kumusanganira. Tutarongowe na Mpwemu Yera , dukora mu mubiri, tukigwanirira, tugashiramwo inguvu zose. Ndetse bishobora no kwanka tukaneshwa. Kuko ari Mpwemu Yera aduha inkomezi, akana tubwira ningene dukwiriye gukora igihe cose, kandi Imana nayo ikagenda iraducira inzira igihe cose.

Ivya Mpwemu Yera, ab’umubiri gusa n’ubwenge bw’ iy’isi ntibashobora kubitahura kuko biboneka nk’ubupfu kuri bo. Uw’Impwemu asesa vyose n’ibihishijwe vy’Imana. ariko wewe ntawumusesa. Agira ivy’iyumviro nki vya Kristo.

NB: Iyurimwo Mpwemu Yera ntuharura kuvy’umubiri canke ngo wirabe. Ubona gusa ivy’ubwami bw’Imana; izina ryayo n’icubahiro cayo. Ikintu cose kinyuranye n’ijambo ryayo canke n’icubahiro cayo ntukora kuko biba arivy’umubiri.

Ubaho ataco utinya kiretse icaha gusa. Uko Mpwemu Yera akurongora ugakora , kuko uba urikumwe n’Imana nayo ikagenda yishingira intahe. Nico gituma iri jambo rivuga ngo abarongogwa na Mpwemu Yera nibo bana b’Imana. Amen. Abaroma 8 : 14-15

 

Advertisements
Posted in Archives | Leave a comment

Gutangira Imana: Ubutumwa bwo kuwa: 09/02/2019

Gutangira Imana

Gutangira Imana n’ikintu umukristo wese yamenye Imana , ari munzira ija mw’ijuru iryo tegeko ni ngombwa kandi riramufata.

Dutegerezwa kubikora n’umutima ukunze kandi unezerewe, werekanako wubaha icagezwe c’Imana kwarukuri ukacumvira. Habonekamwo umutima ushima ko ivyo ufise vyose ntahandi biva Atari ku Mana. Kwariyo yabiguhaye.

Itanguriro 22: 1-5 & 14-18        Itanguriro 28 : 16-22      Abaheburayo 7 : 1-11  Itang. 14 : 19-20

Yesu Kristo yitanze wese kugirango duhabwe ubugingo budashira. Kandi aturonke tube inyegu yiwe yiharije. None twebwe ko tudashobora gutanga nikigira cumi civyo aduha, twerekana gute urukundo yadukunze kandi natwe tumukunda? Ariwe Mwami wacu!! Aburahamu avuye kugwana, yahaye ikigiracumi muvyizavyiza vyose yarafise Melekisedeki , amusanganiye akamuhezagira. Imana imubwiye gutwara Isaka umwana wiwe kugicaniro, yaciye azinduka kare mugatondo aja kubishitsa. Malayika w’Uhoraho amusanga kugicaniro , ati ko wanyumviye no kuguha umugisha nzowuguha, amuha intama yo gushikana mukibanza c’umwana wiwe. Yakobo amaze kubona ingene Imana imwiyeretse murugendo rwiwe, ikarumusangamwo, nawe yaciye azinduka kare mugatondo ahashinga ibuye arisigako amavuta ya elayo ati hazoba inzu y’Imana yanje, asezeranira Imana ati kandi ivyuzohora umpa vyose sinzobura kuguhamwo ikigiracumi. Aburahamu yamenye iyo biva. Nici gituma yavuze ati kumusozi w’Uhoraho niho bironkeka.

Abalewi 27: 27-30          Guharura 18 : 25-26         Matayo 5 : 17-20  Uhoraho yahaye itegeko Mose ngwaribarire Abisirayeli bose ko bategerezwa kukwama bashitsa ivyagezwe vyiwe bagatanga ibigiracumi munzu y’Imana ku Balewi. Kandi nabo nyene arabagerako ibigiracumi vyose bazogeregwa nabo nyene ubwabo bategerezwa gutanga ibigiracumi. Kuko umuntu wese  yamenye Imana kandi akamenywa nayo iryo jambo riramufata. Ariko kenshi abantu baja muntege nke, ntibatangire Imana. Ndetse bakanosha n’abandi ngo ntibabikore. Ndetse bakishiriraho n’insiguro bashaka, bamwe ngo vyari ivyo mugihe cakera.Bari n’umuvumo ukomeye. Nico gituma mugihe ca none Yesu yaje kuduhishurira ko gushitsa aho ijuru n’isi  bizoviraho, ntanakanyuguti canke akazatsa bizova kuvyagezwe.  Malaki 3 : 7-12.

Dukwiye gutangira Imana kuko iratugwanirira intambara nyinshi n’ibitero vyinshi vya wa mugwanizi. Ndetse ikanaduhezagiza nivyo dufise vyooose uhereye ku magara n’impwemu zo mu mazuru. Gutangira Imana n’ukuvuga akira amashikanwa yanje kuko ndamahoro, wantabaye , wambaye hafi, wankijije n’ibindiiii….Kuko Imana itahabaye ntaco woronka kandi ntanico woshikako. Gusubira mu vyagezwe 28: 1-11

Gutangira Imana nugushira mu bubiko budahomba, assurance yukuri. Verekana umutima wumvira, uciye bugufi, watahuye, wizeye Imana kandi uyikunda. Uwo muntu afise uwo mutima Imana ntishobora kuwirengagiza, iramuhezagira kandi ikamugwanirira muri vyose. Amen.

 

 

Posted in Archives | Leave a comment

Kwumvira Imana bizana impera ikomeye: ubutumwa bwo kuwa 02/02/2019

Kwumvira Imana bizana impera ikomeye.

Yesu Kristo yaje ashingira intahe Data wa twese n’ijambo ryiwe. Yaje ubwiwe atubera icitegererezo co kwumvira Data. Ntaco yakora atamubwiye kandi ntaho atakora ico amutumye gukora. Yaje atubera icitegererezo co kwumvira Data nawe ngo tumwumvire. Yohani 8: 29-32 & 43 & 51. Yesu Kristo yaje aduhishurira ukuri kwose ngo tukubemwo kandi tukugendere arikwo kukwumvira. Kugirango duhabwe ubugingo budashira. Natwe twaramwakiriye mbere  ndetse duhabwa na Mpwemu Yera wo kudushoboza no kudutahuza. Ico dukwiriye gukora nuguha ikibanza n’umwanya Mpwemu Yera ngwadukoreremwo, kandi yongere adutahuze ivy’Imana idushakako.

A b’Igalatiya 3 : 2 &5 & 12-14 Muri buno bugaragwa turiko turacamwo ntidushobora gushimwa vyukuri tutariko turongogwa na Mpwemu Yera. Kuko Yesu akorera muri twebwe kubwa Mpwemu Yera yaduhaye. Nawe We ubwiwe yagumye muri Data , niho yabashije gukora ivyo yamutumye vyose.

Itanguriro 26: 1-5 & 12-14         ; Itanguriro 22: 15-18

Nta muntu n’1 atifuza umugisha no kubaho neza, ariko ibanga riraha (rihishijwe) mu kwumvira Imana. Nico gituma murico gihe c’inzara ikomeye cane Imana yabariye Isaka ngo we ntahunge nkuko abandi bariko barabikora, ariko agume aho nyene abandi bariko bahunga, iti niho nzoguhera umugisha. Iramubwira iti kuko so Aburahamu yanyumviye nico gituma nzogushitsako amasezerano yanje. Bashobora kugusengera canke kukwaturako imigisha, ariko iyo umuntu atumvira Imana hari imigisha udashobora kuronka kuko ijana no kwumvira Imana.

NB: Iyo umuntu yumvira Imana akayubaha ntaco idashobora kumukorera. Ariko nayo yasizeho ijambo ryayo ngwidusokoroze urukundo tuyikunda naho tugeza muguca bugufi tukayumvira. Kuko iyo dusenze turashaka yumve gusenga  kwacu idusubize, kandi koko irabikora.

Abacamanza 6: 36-40            Abacam.: 7: 2-7 & 15-22

Gidiyoni yamenyeko Imana yiwe ariyukuri, amenyako kuyumvira ariyo ntsinzi yabizera. Nico gituma yayisaba ibimenyetso, ngo ntayihendeko, kandi nawe ico yamubwira cose akagikora ukwimubwiye akayumvira muri vyose. Nayo ibana nawe imuha kunesha ibihugu vyose vyaribije kubatera.

# Menyako mubuzima bwawe bwose, muvyukora canke muvyo ushobora guhura navyo vyose Yesu Krsisto niwe azotuma bikunda kandi bikagenda neza. Dusabe Imana itubohore za kamere zo kudaca bugufi, kutumvira be n’impwemu y’ubwoba i terrorisa abantu. 1 Abami 17: 2-7 & 11-13 Eliya yumviye Uhoraho muri vyose, gushika naho Imana yamurungitse kugaburigwa n’ibikona , arabikora. Imurungika kumupfakazi arabikora ndetse asanga numukene winyuma, ntiyacika intege. Icabwiye uwo mupfakazi nawe aramwumvira agenda kumuronderera utwatamira. Bose mukwumvira kwabo Imana ibaha umugisha wo kuronka ivyo bafungura ahabandi babiburiye.

Kubwokwumvira kwiwe ,  Imana yamuduganye mw’ijuru abona. Nico gituma utumvira ijambo rya Kristo arikure y’ubugingo budashira.

Ibibuza abantu kwumvira no gushikama:

  • Ukutamenya
  • ubwoba
  • kudaca bugufi bakadadaza imitima
  • kutihangana
  • kudaha ikibanza Mpwemu Yera
  • Kudatahura neza ivyo bizeye
  • kuvanga ibintu.

 

 

 

 

 

 

Posted in Archives | Leave a comment

Hagarara kuco wizeye: Ubutumwa bwo ku wa 26/01/2019

Hagarara kuco wizeye.

Gukirikira Yesu Kristo birafise ikiguzi bidutwara, kuko tuba kw’isi itariko ikora kuri systeme y’Imana. Nico gituma abakijijwe vy’ukuri bahura n’intambara kuko uhagaze kuco wizeye. 2 Ab’Ikorinto 1 : 3-10. Paul yariko avuga ivyo kwirugwa imibabaro kubana b’Imana. Kuko babara nkuko Yesu Kristo yababajwe, canke bagahura n’intambara kubwa Yesu Kristo mu buzima bwabo.

Ingene isi ikora, abo mubana batizera, abo mukorana, mwigana canke abagenzi mwagendanye batizera, n’ahandi……, usanga wewe hari imibabaro ucamwo, ndetse haraho uba na persecute kuko uri umu kristo. Iyo uhagaze kiri Yesu Kristo vyukuri utegerezwa kuronka ibigeragezo( ukaba persecute). Kandi mukwizera dushobora no gutakaza canke tukaronka. Kuko gutakaza muburyo bwubu Mana biri n’umugisha ukomeye cane, naho muburyo bw’umubiri harimwo ububabare. Abaheburayo 11: 26-27

Mose yabonyeko kwitwa kubabarana n’ubwoko bw’Imana bimurutira kwitwa umuhungu w’umukobwa wa Farao. Abonako gucokoranwa na Kristo aribwo butunzi bukomeye, ariho harimwo icubahiro nyaco. Nico gituma ico utakaza wazirikiye umutima wawe ku vyizegwa wahawe haba ukwirugwa gukomeye. Abaheburayo 11: 13-16 & 350-40 Ababaye abahizi bose mu kwizera bagiye baba persecute kuko barondera ikintu gifadika; bagakomeza ivyizigiro vyabo mu Mana. Ukwamasezerano yabo yagenda yegereza niko nimibabaro yabo yagenda iba myinshi. Isi yarabaraba ikabanka kuko batagenda nkuko isi igenda. Imana nayo inezereregwa kuba Imana yabo. Ibashira muburuhukiro, aho barindirira abakiriho, gushitsa aho Yesu Kristo azozira gutora abera biwe. Ivyizegwa bicika ubuzima bw’umuntu naho kubandi babifata nk’ubusazi canke nk’ubujuju.

Ikibabaje cane nuko aba Kristo buyu musi ataco bari pret gutakaza kubera kwizera kwabo. Ariko gushingira intahe Yesu Kristo mu buzima bwabo. Mugihe tubayemwo isi igenda yononekara, nico gituma tuba persecute. Abandi nabo bagenda bagira za torrerance bagafata ivyagakiza minenegwe, bakagenda nkuko isi iriko iragenda ishira. Ariko abariko abo mw’isi bagiye mu buzimire bakaba radical cane kuvyo bemeye.

Aba Kristo ntibacemera gushingira intahe Imana yabo, baracecetse cane abandi nabo ukamengo bibatera isoni zo kuvuga no kuvugira Yesu Kristo. Ukamengo Imana yabo bayifitiye isoni. Tumenye neza n’imitima yacu yose ko Imana yacu ari REEL  kandi ibihe bidashira. Nico gituma abantu ivyo bacamwo bashaka kuronka inyishu zihuse, ntibagira ivyizigiro bishikamye ku Mana yabo kuko niho ukura umugisha udashira. Itanguriro  27 : 34-40 Esau yatakaje kuba samuragwa kungaburo imwe gusa, aca atakaza n’umugisha wo kuganza n’imihezagiro biva ku Mana. Iyo utakaje ntutakaza ikintu 1 gusa. Esau yinginga se ngwamuhezagire, ariko ntivyari bigishoboka kuko atagize ivyizigiro akemera guhemuka, bituma vyose abibura.

Iyo umuntu ari muvyifuzo ( muri besoin) aba ari muntegenke yo kwifuza cane inyishu. Ariko kugira ivyizigiro nivyo bituma dushikama tugakomeza muma besoin yacu ntidupfe gutora ibije.

Nimba ico wemera utariko urakizira ntaco wemera.

Nivyiza rero nkaba kristo gusaba ivyizigiro bikomeye. Amen.

 

 

Posted in Archives | Leave a comment

Twubakire (twubakwe)muri Yesu Kristo: Ubutumwa bwo ku wa 12/01/2019

Twubakire (twubakwe) muri Yesu Kristo.

Nk’abana b’Imana. Abatoranijwe na Yesu Kristo kuba abana b’Imana, ijambo ry’Imana riradusaba kubaho mu buzima bwejejwe, tukiyambura icaha cose, nimpwemu za karande zigenda zidukurikirana, umuntu akisanga mugakiza ariko kadakura kandi adahinduka, kuko atakwezwa nkuko Imana idushaka. Kamere y’umuntu ntigire ahija kandi yaramenye Imana. Nico gituma uwu mwaka n’iyirimbere yacu yose, dukeneye guhinduka gose tukezwa , tukuzuzwa ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Kuko iyumwaka utanguye, duhura n’ibintu vyinshi kandi bitandukanye. Hashobora kuba inyishu yivyo twasengeye canke imigisha itandukanye, canke ibitero arivyo bigeragezo mu buzima bw’umuntu. Hari ibigiye gukoreka muruwu mwaka kandi tuzobonesha amaso yacu.

Nico gituma ishengero rikwiye kwitegura no gutegwa intege ngo ryubakigwe vy’ukuri muri Yesu Kristo, kandi rishinge imizi  muri WeAbikolosayi 2: 6-11  ; Abanyefeso 2: 17-22 Urakeneye kuba muri we kuko igiti cosekugirango came neza nuko kigira imizi igera kure. Kigashobora kuvoma neza uburyohe , kikama ivyamwa vyiza. Kandi iyo imiyaga ibaye myinshi n’ibihuhusi vyose ntaco bikigira kuko kigera kure. Nico gituma nuwashoreye imizi muri Kristo Yesu akinjira akagera kure niwe ivyahura navyo vyose nta na 1 bimugira kuko ahagaze ku rutare rutanyiganyiga. Nico gituma Imana ishakako uba umu maman , umu papa, umusore canke inkumi n’umwana ushinze imizi neza, wubakitse neza muri Yesu Kristo. Kuko mu buzima bwacu duhura n’ibihuhusi vyinshi. ariko uhagaze neza warinjiye neza muri we nta na 1 uzoba, ahubwo uzokwama cane ivyamwa vyiza.

Hari ibiti bifise imizi itagera kure, ariko bisagaraye cane hejuru, ivyo bigeragezwa n’umuyaga uje. Igihuhuzi kije vyose birahenuka. # Uko ushinze imizi kuzokwerekana uko uhagaze muri Yesu Kristo. Kuko nikwo (uba plus resistant) ugira ubushobozi uko ugerakure ibwina muri Yesu Kristo.Ugenda ukomera kandi waguka muri We.

Abikolosayi 1 : 15-23 Hari abafise imitwaro itandukanye haba muvy’i Mpwemu canke vyo mubuzima busanzwe. Ivyo vyose uhagaze neza muri Yesu Kristo hose uzogenda urama. Kuko ntibiva kuri wewe, ariko biva kuri muri wewe. Intahe dushinga ziva kuri Yesu Kristo. Yohana 15: 1-2 & 7-8 Ingo zacu nimba twubakiye kuri Yesu Kristo vyukuri zizohagarara neza, mu kazi, mu bana, mumiryango hose bizogenda neza naho turi hose, kandi nibitugerageza mu buzima bwacu bizotsindwa. Kuko n’ubushobozi bwiwe budukoreramwo gusa. Daniel 3 : 15-23 Meshake, Shadulaka na Abedunego bari barinjiye vyukuri muri Yesu Kristo ninaco gituma bamaze guteregwa mw’itanure ry’umuriro, uwabarimwo yaciye asohoka, abatizera bamubonesha amaso yabo, barabona ko muruwo muriro barikumwe n’umwana w’Imana.

Harigihe uzoshingira intahe Imana yawe ntibayumve canke ngo bavyemere, ariko ni wahagarara neza, Izobemeza yo nyene.

-Mbega none ugeza hehe mukwinjira muri Kristo Yesu?

– Uhagaze gute hamwe n’Imana yawe?

– Uko ushinze nuko wubatse nikwo kuzokwerekana ingene uhagaze , ugacika udasanzwe. Bose bagahindukirira Imana usenga batari bazi canke ngo bemere, ndetse bahora bakengera ariko ukabamira imbuto, ukabamurikira bagatabagwa. Amen

 

 

Posted in Archives | Leave a comment

Turi ubwami bw’Imana: Ubutumwa bwo ku wa 05/01/2019

Turi ubwami bw’Imana. Kuvayo 19: 5-6

Yesu kristo niwe yaje kudushira mu bwami bwa Se. Tuba umwe mu bahamagariwe gukorera ubwami bw’Imana.

Matayo 25: 1-13

Abakobwa 5 bavyutse bafise amavuta yuzuye mu matara yabo, ndetse bafise nayandi barengejeko muyandi macupa. Bandi batanu bavyukira rimwe n’abagenzi babo kuko bumvise ugwamo ngumukwe araje. Bose bavyukira rimwe ari 10. Ariko abo 5 bandi bavyutse ata mavuta na makeyi bafise mu matara yabo. Basaba bagenzi babo ngo babaheko ariko barababwira bati oya. Abo batanu bari bafise amavuta, bakoreye Imana numutima wabo wose, bagendera mu vyagezwe vy’Uhoraho ,  bashishikara ivyo bigishijwe babiha agaciro cane.  Ndetse bashira n’ubuzima bwabo mw’irinde mugukorera Imana. Nayo ibasukako amavuta, buzura Mpwem Yera. ariko bamwe bandi 5 atamavuta bagira, bironkeye agakiza, ntibakorera Imana. Bigumira mubibahimbara vy’umubiri , ijambo ry’Imana bigishwe ntibaribamwo ngo barikurikize, ariko baba murushengero batagira ibikogwa bakorera Imana, kandi nagakiza kabo ntikame. Ivyo bagenderamwo bitari vyiza nivyo vyatuma amavuta yabo yuma. Ntibari bafise icerekezo c’agakiza kabo nico gituma batakabungabunze. Umukwe aje yarabasize, abandi binjiranye nawe.

Matayo 25: 14-30 Abashoboye gucuruza intalanto shebuja yabasigaranye bakunguka nibo sebuja yashimiye, ndetse abinjiza gusangira nawe, kandi abasezeranira na vyinshi kuko babaye abizigigwa kuri bike. Ariko utacuruje italantoyasigiwebarayimwatse bayiha aba vyinshi, nawe sebuja avugango bamuterere hanze.

Umukristo azi iyariko araja, akamenya intumbero yagakiza kiwe niyo kavuye, uwo niwe akabungabunga agashobora no gukorera Imana n’umutima wiwe wose, ntiyemerere ibimuca intege nibimusamaza. Amenyakwarivyagaciro gukorera Imana, ariho umuntu yongegwa amavuta kandi akazigamwa n’ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Niho uzohura n’umukwe ukajana nawe.

RN: Agakiza ntikaryoha tutariko turakura canke tutariko turagendera muvyo twize. Arivyo bigukuza mu gakiza, bigatuma ugera kurundi rugezo, ukongegwa n’amavuta ya Mpwemu. Tukaduga kurundi rugezo rwo gukorera Imana.

Naho Imana yogushira mu mabuye canke mu bugaragwa wokwama. Kuko ntibiva kuri wewe, ariko bihagaze ku Mana kuko niyo ituma umera kandi ukama. Kuko ntibiva mukibanza ariko biva ku Mana. Aburamu amaze kuvana na Loti agatwara mumugamba w’Ikanani niho Imanayamuhereye umugisha. Matayo 19: 16-22. Gukorera Imana gufatanye no kwizera nivyo bituma twemegwa n’Imana. Kandi bikerekana urukundo tuyikunda. Yakobo 2: 14-26 . Na Aburahamu ukwizera kwiwe kwashikijwe nibikogwa yakoze, aho yaragiye gutanga umwana wiwe kugicaniro.

Umuntu adakorera Imana, ngwagende arama imbuto ntashobora guhimbara Imana. Kandi azibira imigisha yiwe niyabandi. 1 Ab’I Korinto15: 58

 

 

 

Posted in Archives | Leave a comment

Ijambo ry’umwaka 2019: Twige kukora neza: N’ubwenge buva ku Mana: Ubutumwa bwo ku wa 31/12/2018

Twige gukora neza: N’Ubwenge buva ku Mana.

Gukora neza, no gukora ivyiza n’ingabire nziza iva ku Mana. Nta muntu ashobora kuvyiha kuko twebwe abana b’abantu nta ciza cotuvamwo uko bikwiye. Ariko Yesu Kristo yaje kuduha Mpwemu w’Imana ngwatwigishe kandi adushoboze gukora ivyiza, arivyo bishigikigwa n’Imana. Kuko itukora ivyiza niho hugariye imigisha yacu, imihezagiro, no gutabagwa kuva ku Mana kwose. Arinavyo bidushitsa kukugororoka.

Imana idusaba kuyirondera n’imitima yacu yose, no gukora ibikogwa vyiza vyose bidushikana kukugororoka. Ijambo ry’Imana riratubwira ngo : ” Mubwire umugororotsi kwazomeregwa neza”. 2 Samweli 9 : 1-13 Yonatani naho yar’umwana w’umwami Sauli ntiyifatanije nase mukugwanya Dawidi. Ahubwo yakundanye na Dawidi umusavyi w’Uhoraho akaramata. Agashigikira umugambi w’Imana ku bwoko bwayo. Yarekuye se ahubwo agaha Dawidi umutamana, umuka, …. bagakundana cane ndetse bashirako n’amasezerano. Mpwemu Yera niwe yamurongora yakora ibikogwa vyiza vyinshi, gushika naho yambura icubahiro ciwe n’ibigwanishwa vyose akavyambika uwo Imana yasize amavuta.

NB: Iyo dukora ivyiza impembo iri imbere, hari ibibonekera amaso Imana ireka ngo tubone. Dawidi yarondeje agasigarira ko munda ya Sauli ngwakagirire neza kubwa Yonatani, no kubw’Imana. Umuhungu wa Yonatani yashikirijwe amatongo yose ya Sauli nayabiwe bose, kandi ahabwa no kurira ku meza y’umwami igihe cose. Ntahandi vyaciye ataruko Yonatani yakora ivyiza kuri Dawidi, ndetse agahanura na se, akanka ikibi cose, agashigikira umugambi w’Imana. Dawidi nawe , naho Sauli yamuhiga cane ngwamwice we yamugirira neza igihe cose kandi akanamwubaha. Nibindi vyiza vyinshi yakora. Imana iramubwira ko muruvyaro rwiwe , atazokwigera abura uwo kuba kungoma y’Abisirayeli.

Itanguriro 13: 1-18 , Imana yahamagaye Aburamu ariko we ahagurukana na Loti atariko Imana yamubwiye. Imana imaze kubahezagira, Aburamu yama araca imanza zintonganya zari hagati yabakozi biwe naba Loti kuko amasho yabo yari menshi. Aho gushira umutima cane kuc’Imana  yamuhamagariye gukora. Ariko amaze gufata umwanzuro wo gutandukana na Loti, Imana yaciye imuha amasezerano, imwereka igihugu c’Ikanani aho izohezagirira abazomukomokako bose kandi imusezeranira ko bazoba benshi. Nawe ahubaka igicaniro, ahakorera umurimo w’Imana.

RN: Iyo ufise intumbero ntupfa kujaniranya, ugira gutora ivyiza mu bibi. Harahantu amavuta y’uwundi adashobora kugushikana. Harigihe wewe ubwawe ukwiye kuvuga Oya. Sivyizako tuba mu Mana tubangikanije. Imana ishaka twitandukanye n’ikintu cose kitubuza kuyikorera be nogukora ivyiza.

Dutangure umwaka dufise amavuta masha, inkomezi nsha, dusabe ubwenge buva kuri Mpwemu Yera , kugirango adushoboze gukora neza. 2 Abami 2: 7-15, Elisa yakurikiye Eliya bamubuza cane abavugishwa n’Imana batandukanye kuko bari bazi kwagiye kumwakwa. Ariko wewe kuko harivyiza vyinshi yabona muri Eliya, ntiyemeye kumuva inyuma, ahubwo yagumanye nawe gushika batandukanijwe. Elisa yarafise ubwenge bwa Mpwemu Yera.

Iyo ukora ivyiza uribukwa n’Imana, kandi ikanakugarurira nivyo Satani yakunyaze vyose. Amen.

Posted in Archives | Leave a comment