Ijambo ry´Imana niryo rufunguruzo rwa vyose 24.10.2020

Ubutumwa bwa 24.10.2020

Ijambo ry´Imana niryo rufunguruzo rwa vyose

Ijambo ry´Imana yaduhaye turibamwo mu ku ryizera mu bidafadika, rigaheza rikadushsikana mu bidafadika.

Yohana 1:1-18

Niwe yabaye kubaho vyose bitarabaho, kandi vyose vyaremwe nawe kuko ar´Imana. Amaze kurema isi, nawe abana na Mpwemu Year mw´ijambo ryiwe atabonekera amaso y´abantu, hanyuma yambara umubiri asa n´abantu, aza mu bifadika, kugirango bose bizere ku bwiwe.

  • Abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwogucika abana b´Imana.

Yohana 4:46-54

Uwu nta kindi camukirije umwana atari Ijambo Yesu Kristo amubwiye kandi akaryizera. Ntiryakijije umwana gusa nawe ryaramuhinduye n´abo murugo rwiwe.

Ico dukeneye n´Ijambo ryuzuye Mpwemu Yera, kugirango ritwigishe ivyo dukwiriye gukora, Mpwemu Year akaririnda muri twebwe kugirango rigire ububasha bwo kurihindura no kudukoresha.

Elisa yakurikiye Eliya imigwi itandukanye y´abavugishwa ibihe aramenya ko Eliya igihe ciwe kigeze, yanka kwagenda atamusigiye impano.

 Ni vyiza ko tumenya ico turondera n´icy´Ijambo ry´Imana rituvugako.

1 Abami 17:1-7 & 13-16 & 24

Ijambo ry´Imana ryaje gutuma dushira ubwoba, tukizera kandi tugakunda Imana ivuga bigakoreka. Ririmwo ubushobozi budushoboza gukora ivyo tutakora.

Kandi ufise Ijambo ry´Imana ryuzuye Mpwemu Year, uburimwo wa muriro wamanuka ku musi wa pentekote.

1 Abami 18:20-24 & 36-39  2 Abami 2:8-11 & 14-15

Elija yari afise Ijambo ry´Imana ry´ukuri muri we ritavangiye, afise ukwizera kutanyeganyiga, ariko natwe dukeneye. Abandi bari bararese Uhoraho baja gusaba izindi mana. We yakunda Imana cane.

  • Nkuko biri uyu munsi, benshi bazimiriye mu mashengero, baravangiwe, abandi buzuye inyigisho z´ibinyoma zibakura mw´Ijambo ry´ukuri ryahumetswe n´Imana. Kandi vyose bakavyitirira Imana.

Mat 7: 21-26-27  2 Tim 4:1-5

Abantu benshi cane bariko bava mu vy´ukuri baja mu buzimire. Bakavuga ngo bafise Ijambo ariko bari mu mwijima mwinshi no kutamenya hamwe no kwirengagiza ukuri, kuko Ijambo rya Kristo barihinduye ukundi. Kandi muri bon ta bubasha rigifise.

Urugero umuntu baciye ingingo zimwe zimwe harivyo aba atagishoboye gukora. N´Ijambo bahinduye nuko nuko.

Icyangombwa nuko tumera nka ba Eliya na Elisa, bagendana n´Imana bakayumvira, bakayikunda, bagakora, icivuze bagahindurwa nayo igashitsa ico yababariye coose.

Tube maso kuko igihe kiregereye, Yesu ari hafi gutora ishengero.

Ivyahishuriwe Yohana 22:6-21

Ic´Ijambo ry´Imana ryigisha ishengero:

  • Kwiga gucabugufi,
  • Kwumvira Imana
  • Kuyizera
  • Gusira mu ngiro ico Imana itubwira
  • Guhinduka no kwihangana
  • Kugira urukundo nyakuri dukunda Imana
This entry was posted in Archives. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s