Yesu Kristo yaje guhindura ubuzima bwacu, ngo tube ivyaremwe bisha: Samedi de Paques : 11/04/2020

Yesu Kristo yaje guhindura ubuzima bwacu, ngo tube ivyaremwe bisha.

Pasika n’ihinduka, yaje kuduhindura, yitanze ngw’abamwemera bose babeho mu buzima buhindutse, kandi tube mu buzima bw’intsinzi. Kuko iyo wakijijjwe wiyumvira kandi ukora  muburyo bunyuranye nuko wahora wiyumvira canke wakora utarakizwa. Uko niko guhinduka. Nimibereho yawe itandukana niyo wahorana utarahura na Yesu Kristo.

Abaroma 5 : 14-19 Igicumuro cambere c’umuntu umwe, cazanywe na Adamu canduje abantu bose urupfu, ariko kwumvira Imana kw’umwe ariwe Yesu Kristo kwaronkesheje benshi ukugororoka. Igihe Imana yarema Adamu yamwatuyeko imigisha n’imihezagiro yose. Ariko birapfa kuko atagize ukwumvira Imana, ariko Imana kuko arumutunzi w’imbabazi aduha Adamu wa 2 ariwe Yesu Kristo, agororotse kugirango abazomwizera bose baronke ubugingo muri we, no gutabagwa. Nico gituma dukwiye kumurekurira vyose, tureke kuguma tuvyikoreye.

Pasika irimwo ibintu 3 : 1 Gutanga   ; 2 Kwumvira  ;     3 Gushira ukwizera mu bikogwa. Pasika yazanye umunezero m’umuntu. Nta pasika atantsinzi, atamwidegemvyo, atabubasha bw’Imana mu bugingo bwawe no mu vyawe.

Matayo 28 : 1-10 Hari inkuru ije igutumbereye, yaziye abana b’Imana, yuko Yesu Kristo yanesheje urupfu, n’ibitugerageza vyose vyahindutse ubusa muri we. Yaje atubwira ngo : Ntimutinye ba Amahoro kandi tumwizere. Amahoro n’umunezero yaduhaye n’ivyukuri bidakugwaho n’ikintu na kimwe. Kuko Yesu Kristo yararangije gucirakw’iteka Satani. Nukuvugako ivyo agerageresha vyose abizeye Yesu Kristo nta na kimwe gishobora kugira ico kibagira. Naho boguterera mw’itanure canke mugwobo gw’intambwe, naho wahura n’intambara canke ibibazo, ingwara n’ibindi satani yoguteza vyose ntaco vyokugira kuko yaranesheje, yogutabara. Kuko urupfu yarumize bunguri. Yohana 14 : 18-24 ; Yohana 18 : 36   Umunezero wacu nuko abizeye bose wa mubi nta bubasha adufiseko, kuko Yesu Kristo arimuri twebwe natwe tukaba muri We. Muriy’isi ivyucamwo vyose, icukeneye nukumwizera gusa n’umutima wawe wose, nawe akiyerekanira muri wewe kwari MUZIMA. Daniel 3 : 16-18 & 25. Yazukanye intsinzi idahindugwa canke ngwikugweho kubamwakiriye bose bakamwizera, bama biteze ukugira neza kwiwe n’imbabazi ziwe. Abaheburayo 11 : 1-2

Igikenewe kugirango dutahure neza Pasika nuko tuba dufise Mpwemu Yera . Akaduhishurira neza urupfu rwa Yesu Kristo nizuka ryiwe. Tukamenya neza icakoretse kubamwizera bose, kwaruguhabwa ubugingo buhoraho no kubabarigwa ivyaha, kandi ko twacunguwe ngo ntituganzwe n’icaha n’urupfu rutakituganza. Amen.

This entry was posted in Archives. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s