Ijambo ry’Imana niryo ridukiza gusa : Ubutumwa bwo ku wa 12/10/2019

Ijambo ry’Imana niryo ridukiza gusa.

Nta handi ivyanditswe vyera bishingiwe Atari mw’ijambo rya Yesu Kristo. Turusheho kurimenya no kuryizera, arikwo gusobanukigwa Kristo. Kuko muri we ariho vyose vyaremewe n’ibihishijwe vy’Imana. Luka 1 : 1 – 4          A b’ i Kolosayi 1 : 3-14  Ivyanditswe Vyera n’ukuri kw’ijambo ry’Imana. Bikenewe ko tuvyakira gose tukavyizera kandi bikatubamwo . Kuko nivyo bitumenyesha (les caracteristiques z’Imana) ingene Imana imeze n’ukwidushaka. Niryo Mpwemu Yera acamwo mukuduhishurira urukundo rw’Imana ku bana bayo. Rikatumenyesha Yesu Kristo, rikatwubaka, ridutera intege, rikatwigisha, rikaturera, rikaduha ivyizigiro kandi bidashira, rikatubera umuco munzira zose kandi ibihe vyose.

Guharura 27: 12-21 Imana irashaka kugirana ikiganiro nawe biciye mw’ijambo ryayo. Niryo riduturutsa kandi rikaducura. Kuko ariryo ritubeshejeho. Mpwemu Yera aca mw’ijambo akatubohora, kandi akatumenyesha ukuri dukwiye kubamwo. Nico gituma Imana yavugana na Mose icakwiye gukora, ikanamubwira ningene bizogenda. Nawe akabikurikiza, kubwo kwumvira ijambo ry’Uhoraho.

2 Abami 5 :8-10  & 14-17 Ijambo riduhumura amaso y’umutima tukamenya ikibi n’iciza, tukamenya ingene abana b’Imana dukwiye gukora ndetse no kubaho. Elisa yari yaratahuye, amenya nezako ar’Imana akorera ikijije Namani, abona kw’ishimwe rikwiriye guhabwa Imana yo mw’ijuru atariwe. Kuko we yabaye igikoresho gusa. Bituma Namani nawe abohoka, amenyako atayindi Mana iriho Atari Imana y’Abisirayeli.

Ijambo ry’Imana iyo turyizeye ntidushobora gukogwa n’isoni. Kandi uryizeye wese rimuha inkomezi no kudatsindwa, ugashika no ku masezerano yawe. Ijambo ryose Imana yahumetse ukaryizera ukarihagararako aho riri hose, ariko ukarihagararamwo nawe ubwawe wirinda mu mutima wawe, menya nezako uzobibona ataco uhajije kuko izobigushitsako. Yehoshafati ntakindi camutabaye atari ijambo ry’Imana yarafise muri we. Kuko mugihe uhagaze mw’ijambo nayo igendana nawe. 2 Ngoma 16 : 9  ; 2 Ngoma 19 : 4-10 Umuvugishwa n’Imana amaze kumubarira Yehoshafati ikosa yakoze, yaciye aguma i Yerusalemu ashiraho abacamanza anababwira ingene bokwitondera ivy’Imana no kumenyako Imana ariyo bakorera atarivyabo cank’ ivyabantu.

Dushire itima yacu  yose mw’ijambo ry’Imana ariho tuzobonera gutabagwa kwacu, tukazigamigwa mubugingo budashira. Amen.

This entry was posted in Archives. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s