Kwumvira Imana bizana impera ikomeye: ubutumwa bwo kuwa 02/02/2019

Kwumvira Imana bizana impera ikomeye.

Yesu Kristo yaje ashingira intahe Data wa twese n’ijambo ryiwe. Yaje ubwiwe atubera icitegererezo co kwumvira Data. Ntaco yakora atamubwiye kandi ntaho atakora ico amutumye gukora. Yaje atubera icitegererezo co kwumvira Data nawe ngo tumwumvire. Yohani 8: 29-32 & 43 & 51. Yesu Kristo yaje aduhishurira ukuri kwose ngo tukubemwo kandi tukugendere arikwo kukwumvira. Kugirango duhabwe ubugingo budashira. Natwe twaramwakiriye mbere  ndetse duhabwa na Mpwemu Yera wo kudushoboza no kudutahuza. Ico dukwiriye gukora nuguha ikibanza n’umwanya Mpwemu Yera ngwadukoreremwo, kandi yongere adutahuze ivy’Imana idushakako.

A b’Igalatiya 3 : 2 &5 & 12-14 Muri buno bugaragwa turiko turacamwo ntidushobora gushimwa vyukuri tutariko turongogwa na Mpwemu Yera. Kuko Yesu akorera muri twebwe kubwa Mpwemu Yera yaduhaye. Nawe We ubwiwe yagumye muri Data , niho yabashije gukora ivyo yamutumye vyose.

Itanguriro 26: 1-5 & 12-14         ; Itanguriro 22: 15-18

Nta muntu n’1 atifuza umugisha no kubaho neza, ariko ibanga riraha (rihishijwe) mu kwumvira Imana. Nico gituma murico gihe c’inzara ikomeye cane Imana yabariye Isaka ngo we ntahunge nkuko abandi bariko barabikora, ariko agume aho nyene abandi bariko bahunga, iti niho nzoguhera umugisha. Iramubwira iti kuko so Aburahamu yanyumviye nico gituma nzogushitsako amasezerano yanje. Bashobora kugusengera canke kukwaturako imigisha, ariko iyo umuntu atumvira Imana hari imigisha udashobora kuronka kuko ijana no kwumvira Imana.

NB: Iyo umuntu yumvira Imana akayubaha ntaco idashobora kumukorera. Ariko nayo yasizeho ijambo ryayo ngwidusokoroze urukundo tuyikunda naho tugeza muguca bugufi tukayumvira. Kuko iyo dusenze turashaka yumve gusenga  kwacu idusubize, kandi koko irabikora.

Abacamanza 6: 36-40            Abacam.: 7: 2-7 & 15-22

Gidiyoni yamenyeko Imana yiwe ariyukuri, amenyako kuyumvira ariyo ntsinzi yabizera. Nico gituma yayisaba ibimenyetso, ngo ntayihendeko, kandi nawe ico yamubwira cose akagikora ukwimubwiye akayumvira muri vyose. Nayo ibana nawe imuha kunesha ibihugu vyose vyaribije kubatera.

# Menyako mubuzima bwawe bwose, muvyukora canke muvyo ushobora guhura navyo vyose Yesu Krsisto niwe azotuma bikunda kandi bikagenda neza. Dusabe Imana itubohore za kamere zo kudaca bugufi, kutumvira be n’impwemu y’ubwoba i terrorisa abantu. 1 Abami 17: 2-7 & 11-13 Eliya yumviye Uhoraho muri vyose, gushika naho Imana yamurungitse kugaburigwa n’ibikona , arabikora. Imurungika kumupfakazi arabikora ndetse asanga numukene winyuma, ntiyacika intege. Icabwiye uwo mupfakazi nawe aramwumvira agenda kumuronderera utwatamira. Bose mukwumvira kwabo Imana ibaha umugisha wo kuronka ivyo bafungura ahabandi babiburiye.

Kubwokwumvira kwiwe ,  Imana yamuduganye mw’ijuru abona. Nico gituma utumvira ijambo rya Kristo arikure y’ubugingo budashira.

Ibibuza abantu kwumvira no gushikama:

  • Ukutamenya
  • ubwoba
  • kudaca bugufi bakadadaza imitima
  • kutihangana
  • kudaha ikibanza Mpwemu Yera
  • Kudatahura neza ivyo bizeye
  • kuvanga ibintu.

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Archives. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s