Monthly Archives: June 2018

Kugira ubuzima bwubashe Imana. Ubutumwa bwo ku wa 16/09/2018

Kugira ubuzima bwubashe Imana. Yesu Kristo yaje kutumenyesha Data n’icubahiro ciwe. Kuko ico yavuga cose niwe yavuga , ati nkuko Data yantumye niko nabibashikirije namwe. Ntaco yakora atabanje krangamiza mw’ijuru. Nico gituma ijambo ry’Imana ridurumirira kwubaha Uhoraho. Imigani 14 : … Continue reading

Posted in Archives | Leave a comment

Turakeneye (urakeneye) guhishurigwa Imana gushasha. Ubutumwa bwo ku wa 09/06/2018

Turakeneye (urakeneye) guhishurigwa Imana gushasha. Umuntu wese arakeneye gushira mwo umwete mukurondera Imana no kugirango ayihishurigwe. -Nta muntu n’umwe azokwigisha Imana. – Nta muntu n’umwe azoguhishurira Imana. Ukwizera kwonyene nikwo gushobora kuduha guhishurigwa Imana kubwa Mpwemu Yera yaduhaye. Intumwa za … Continue reading

Posted in Archives | Leave a comment

Kugira ukwizera Yesu Kristo gushikamye: Ubutumwa bwo ku wa 02/06/2018

Kugira ukwizera Yesu Kristo gushikamye. Imana yaduhaye agakiza kabonegwa muri Yesu Kristo, kugirango tumwizere wenyene n’umutima wacu wose. Kugirango tumwizere tubanza kumumenya kandi tukamwemera. Umuntu arashobora kuba akurikira Yesu Kristo ariko ata kwizera afise. Agashobora kuba anasenga ariko ata kwizera … Continue reading

Posted in Archives | Leave a comment