Pasika ni restauration y’umunezero n’ivyizigiro. Ubutumwa bwo ku wa 07/04/2018

Pasika ni restauration y’umunezero n’ivyizigiro.

Pasika yaje kuvyura ivyizigiro. Yaje ngo tube muntsinzi buri musi. Yaje kuduha umwidegemvyo wo mubuzima bwacu no mumitima yacu. Iyo wakijijwe wiyumvira mu buryo bunyuranywe nuko wahora wiyumvira kera. Kandi uko nikwo gukizwa. Nico gituma tuba mu buzima bw’intsinzi, turekurire Yesu Kristo we yanesheje, tureke kuguma twikoreye imitwaro yacu.

Nico gituma gukizwa nuguhindukira, ugahindura inzira wajana iyo wahoramwo ukayisezera.

Pasika yambere yatangujwe n’ikintu kimwe gikomeye: yatangujwe n’ijambo bita : 1. Gutanga. Nimba ugomba gu cellebra pasika utegerezwagutangurana no gutanga. Kuko Yesu Kristo yarumviye Data araza aritanga. Ica kabiri nijambo bita kwumvira. Iyo ab’Isirayeli batumvira Imana bagatanga umwagazi w’intama Pasika yabo ntiba yarabaye. Ica 3: Gushira Ukwizera mu bikogwa. Kuko Ab’Isirayeli batashira amaraso y’intama kumiryango yinzu zabo, kugirango Umumalayika niyaza abarengane. Ariko  utayashizeko ntiyari gukira, ariko bose barumviye Ikiza gihonya kirabarengana. Nico gituma Pasika ari Kurengana, kujabuka.  Kandi nintambwe 3 umuntu ategerezwa gukora kugirango bireme Pasika mu buzima bwacu, dushobore gu cellebra Pasika yukuri. Kandi iyo dutanze tumenye ko dutangiye Imana. kandi tumenye nezako ivyo twigurira canke twikorera abarukwishimisha, ariko ivyo dukoreye Imana bituzanira umunezero kuko Imana ibana nawe. Niza igusanga ahubwo ibana nawe ukaba umugisha no kubandi. S’imigisha usaba kuko uyibamwo.

Abaroma 5: 12-21 ; Yoweli 2 : 21-2G6; Zaburi 51: 12 ; Imigani 6: 30-31. Umunezero biva kubumenyi ufise. Bivugako uva kukwizera. Nkuku ugwaye umenyako mumishishagu ya Yesu Kristo ariho dukirira. Ukanezegwa kuko Uzi kwariwe akiza.

Imana yaremye Adamu imwaturako imigisha ariko aracumura,  atakaza imigisha umuvumo umuzako. Ariko Yesu aca araza ari Adamu wa kabiri, kugirango imigisha Imana yatwatuyeko idushikeko. Nico gituma umugisha w’Imana ari ijambo ryiza ryose Imana ikwaturako. Kujko Ivy’Imana ikwaturako nivyo uzohambana navyo , nivyo muzojana, imbere y’Imana ugaserukana navyo. Nukwemegwa n’Imana, ijuru rikakwemera. Ariko birya twigurira twinezerezamwo , imiduga, kurya neza, …. nivyo tuzosiga ngaha kw’isi ataho tuzobijana. Nico gituma Yesu Kristo yaje afise mission yo kudu connecta n’Imana. arivyo bidusaba kwumvira, tugakora ivyo Yesu adusaba. Bivugako izo ntambuko zose ukwari 3. Gutanga, Kwumvira, Gushira ukwizera mu bikogwa . Nibintu dutegerezwa kubamwo imisi yose Atari kuri Pasika gusa, kuko Pasika yacu niyimisi yose. Kugira twame mu migisha. Amen.

This entry was posted in Archives. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s