Tugire ukwizera kuzanwa(guhagaze) ku gukunda Imana: Samedi le 24/02/2018

Tugire ukwizera kuzanwa  no(guhagaze ku) gukunda Imana.

Yesu Kristo yaje ngo tumwizere. Uwuzeye umwana w’Imana ntahungabana, ntatinya ikintu na 1 ahura naco mu buzima, kuko amenya nezako uwo yizeye ariwe yanesheje nkomoka yo kunesha ibibi vyose duhuranavyo canke ingorane zose ducamwo mu buzima. Akamenyako muriwe ariho hari inyishu zose no gutabagwa kwose. Yesu Kristo niwe yerekanye urukundo rwiwe mukudupfira kandi ariwe muremyi bwite.

Natwe ukwizera Imana dufise vyerekana urukundo dukunda Imana.                          Ivyak. n’Intum. 21: 10-14 Turi mugihe c’iherezo, haragezeko umuntu wese yerekana urukundo akunda Imana. kuko niho Mpwemu Yera adukomereza, akadushingira intahe. Kugumya ukwizera nikigwanishwa ku mu Kristo, kuko nico kigwanishwa gikomeye kinesha Satani. Ntugate ukwizera gushikamye muvyo wocamwo vyose. Kuko Satani akunyaga ukwizera, kugirango akwiyegereze akuneshe neza. Guta ukwizera bizana amaganya, bigatuma uba kure y’Imana, wewe wibazango uracahagaze. Paul naho umuvugishwa n’Imana yari yamuburiye ibizomubako i Yerusalemu, ntivyamuciye ivutu ngo areke kuja gukorera Imana yiwe, kubw’urukundo yakunda Yesu Kristo yari yiteze no gupfa. Ariko Imana nayo yabonye ingene ayizeye ikuraho imigambi ya Satani. Kuko Ntitwigwanirira ahubwo turizera gusa tugakora ico Mpwemu Yera aturongora gukora, tutumvirije abantu canke ivyo tubona. Ivyizigiro vyo mu Mana vyerekana ingene Yesu Kristo akomeye (ari fort) muri wewe. kandi kwafise ubushobozi bukomeye. Ariko iyutakaje kwizera wamana amaganya, kandi ntushobora gukomera mugakiza, uha Satani icicaro muri wewe, Akaba ariwe agwiza inkomezi muri wewe. Zaburi 125: 1.  Ukwizera Imana n’ugukura amaso kuvyo tubona tukayarangamiza mw’ijuru.  Zab. 20: 7-8 Dawidi yatura ayo majambo kuko yarazi Imana yagiye imutabara ikamurokoresha ukuboko kwayo gukomeye ibihe vyose. Menya neza agakiza katagira ivyizigiro sagakiza. Paul yabivuze neza ati ivyizigiro tubifise nkibizirika umutima.

1 A b’I Korin. 9: 26-27 Ufise ukwizera nyakuri ntasambuka , ahubwo ubu Kristo bwiwe ntibuhungabanywa, ahubwo burakomera kandi bugashikama. Ihiganwa ryacu n’ukunezereregwa Yesu Kristo, tukuzura urukundo rwiwe, mukumwumvira no mukumukorera ukwivyagezwe bitugera, tukanengesera Mpwemu Yera.

Twisuzume rero ingene turiko turakora iryo higanwa. Tutarikora neza turisubiremwo. Tugire kwihangana kuko, kwihangana gushitsa umuntu ku bikomeye. Werekana urukundo ukunze Umwami Imana yakwiguze. Ugurura umutima urukundo rw’Imana rutwinjiremwo,rutumenagure, rutugeze kukwizera Yesu Kristo vy’ukuri. Amen.

 

This entry was posted in Archives. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s