Monthly Archives: February 2017

Imbizi y,amazi yimburuka azana ubugingo budashira. 11.02.2017

Ubutumwa bwa 10.02.2017 Imbizi y,amazi yimburuka azana ubugingo budashira. Urukundo Imana Data wa tweseyadukunze rwatumye itugabira umwana wayo ikunda cane, ariwe Yesu Kristo. Kugirango aze adukure mu kutamenya kwinshi no mu buzimire twarimwo kugirango twakigwe n’umuco turonke ubugingo budashira. Yoh … Continue reading

Posted in Archives | Leave a comment

Kureka Yesu Kristo akavuga mu buzima bwawe, ukumvira ijwi ryiwe. 04.02.2017

Message du 04.02.2017 Kureka Yesu Kristo akavuga mu buzima bwawe, ukumvira ijwi ryiwe. Iyo uvuganye n’Imana canke wavuganye nayo, ugenda wemye kuko uzi neza urikumwe nawe nico yakubwiye. Ukora udanya kukuzi neza uwavuze. Luka 5: 1–11 Yesu Kristo amaze kubwira … Continue reading

Posted in Archives | Leave a comment

Tera intabwe mu kurondera Imana: 2017 n’umwaka wo gutabagwa. 28.01.2017

Ubutumwa bwo ku wa 28.01.17 Tera intabwe mu kurondera Imana: 2017 n’umwaka wo gutabagwa. Uyu mwaka n’umwaka w’intsinzi, ariko shiramwo gushaka, shiramwo inguvu kugirango ic’Imana ivuga c’agure ivyiyumviro vyawe. Hitamwo kwegera Imana kuruta uko wayegereye ubwa mbere. Urakeneye gufata cane … Continue reading

Posted in Archives | Leave a comment