Yesu Kristo yatuzaniye agakiza aribwo bugingo buhoraho 28.05.2016

Message de samedi le 28/05/2016
Yesu Kristo yatuzaniye agakiza aribwo bugingo buhoraho.
Tutaramenya Umwami w’Imbabazi, ariwe mukiza mukiza wacu Yesu Kristo, twari mu mwiza, nta muco twari dufise, twarongogwa n’impwemu ziyisi. Tugakora ivy’imibiri yacu yifuza, nivyo kameremere yacu inezereregwa. Twari babi twankana natwe tukankwa. Ariko Yesu Kristo amaze kuza, aratumurikira ku bwa Mpwemu w’Imana. Mpwemu Yera araza akatwemeza icaha, akadushoboza no kukivamwo, kuko twasobanukiwe. Yohana 16: 7-15 ;   1 Ab’Ikorinto 2: 10-16 Mpwemu Yera niwe aduhishurira ibanga ryagakiza, ivy’Imana idushakako, akatwemeza ivya Yesu Kristo, ningene abakristo bukuri bakwiye kumera. Bagira ivyiyumviro vya Kristo. Mpwemu Yera niwe aturongora akadushitsa kukuri kwose. Kuko akura kuri Data akatuzanira kandi atumenyesha nibigira bize. Uwo ab’isi ntibashobora kumumenya kuko batamuzi, kandi batamwemera. Ariko abizera niwe abarongora akabakomereza mu bugingo buhoraho. Yesu Kristo yaje gutegura abaja mw’ijuru, atuzanira ijambo ryagakiza, ngo turyakire, riduhindure kandi turibemwo, twongere turishitse. Kuko iryo twakira niryo rikora muri twebwe. Nico gituma dukwiye kuribamwo tukareka rikaduhindura ingeso zacu twahorana mw’isi, naza kameremere zacu, zadutuma gukora ivyukutubaha Imana. Ukwo guhinduka nikwo kudutandukanya n’ab’isi. Nico gituma dukwiye gufashanya tugahanurana, iyo tubona harabo bigora nabaguma mu bitarivyo kwubaha Imana, bigatuma badahinduka ngo bemere ijambo ry’Imana ribahindure gose, ngo ntihagire ukomantaza umutima n’uruhendo rw’icaha, agata ubugingo budashira.                          Abaheb. 3: 12-19. Mpwemu Yera niwe adutangira rapport mw’ijuru. Niwe abana natwe agasuzuma imitima yacu nibiyikoregwamwo. Niwe akomeza kutwemeza amasezera Yesu Kristo yaduhaye. Ko yagiye kudutegurira ahacu mw’ijuru. Ijambo yaduhaye riravuga ngo:
# Tubabarira kugira natwe tubabarigwe.
# Benshi bagiye gutakaza ubugingo buhoraho, Benshi bariko baca munzira zitariz’Imana bibwira ngo bari mukuri.
# Imana irashaka ngo tureke gukinisha agakiza.
# Tuvemu buryarya tube abakizwa bukuri, bagendera mukuri kw’ijambo ryayo.
# Tugire ukwizera kutanyiganyiga, atarukwo mubihe bimwebimwe.
# Tureke kurondera Imana dushaka ivy’isi, ariko turondere ijuru, ibindi n’inyongera.
# Twuzure urukundo rw’Imana rutanyiganyiga, kandi rutajana n’ibihe. Yohana 17: 15-26.
Amen.

This entry was posted in Archives. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s