Dukunde kandi twitangire aho turererwa mu gakiza 19.09.2015

Ubutumwa bwa 19.09.2015

Dukunde kandi twitangire aho turererwa mu gakiza

 

 

Imana yatugiriye ubuntu butangaje idukura mu ihonero iduha agakiza. Imaze kutugirira neza ntabwo yatwihoreye yaduhaye aho tuzokurira iduha urugo aho turererwa, twigishwa tugahugurana.

Urushengero rw´Imana ubwambere n´ambere n´imibiri yacu. Kubera Kristo Yesu atuye muri twe, turi ubuturo bwiwe. (Abefeso 2: 22) Niyo Mpamnvu igihe cyose tuguma twiyeza kugirango imitima yacu ikomeze kumucyumbikira.

Iyo tubonye mu Vyakozwe n´Intumwa 2: 37-42 turabona uko ishengero ryambere nyuma yaho Yesu Kristo amaze kuzuka agashigira intumwa Mpwemu Yera. Intumwa zasigaye zivuga ubutumwa zigahamiriza Imana zivuga ivya Kristo uko yemeye kwitangira ivyaha abanyavyaha, akaba yarazutse kandi ko vyari mu rwego rwogusohoza amasezerano Imana yari yaragiriye Dawidi. Kandi ko iryo sezerano ritagumanye Dawidi gusa ahubo ko ari iryacu, abana bacu, n´abari kure n´abazahamagarwa n´Umwami Yesu. ( Ivyakozwe n´intumwa 2:39) Uko Petero yavuga arongowe na Mpwemuw´Imana, yabayeho gucabugufi abantu barihana, barabatizwa, bakomeza kuba murushengero basenga, barongorwa, baburirwa. Vs. Petero arababurira ngo birinde abiki gihe.

Yohana 1:12 Abamweye bose yabahaye ububasha bwokwitwa abana b´Imana.

Uno munsi natwe turahamagarirwa gusuzuma agakiza kacu, tugire guca bugufi twemere kwigishwa, no kuburirwa kugirango dukure mu gakiza.

Ivyak.2:46 Turigishwa kugirango tugire umwete wogukorera Imana kandi dukomeze kujya murushengero dufite umutima uhuye.

Tugomba kugenda uko twahamagariwe, twicisha bugufi, dufite ubugwaneza, kwihangana mu rukundo. (Abefeso 4:3-15) Tugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw´Umwuka umurunga w´amahoro. Imana irashaka ko dukura neza mu gakiza kandi tugakurira mu rukundo rw´umwami wacu Yesu Kristo. Amen

This entry was posted in Archives. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s