Kumenya urukundo rw’Imana kandi narwo rukatubamwo. 26.07.2014

Ubutumwa bwo ku wa 26/07/2014

Kumenya urukundo rw’Imana kandi narwo rukatubamwo

Imana yatanze urukundo rwayo kugirango rutubemwo kandi turugendere, ndetse tunarukoreshe rwame. Kuko Urwo rukundo rw’Imana nirwo :                                                           – rwaduhinduye abana b’Imana, rwadukuye muvyo twarimwo, rutugira ibiremwa bisha muri Kristo Yesu.

-Rwaduhaye amasezerano n’abandi bagahezagigwa kubwabagwakiriye bari murigwo. Itanguroro 12: 1-3 Sokuruza wacu Aburahamu Imana yaramuhamagaye kandi yongera imuha amasezerano n’imihezagiro, niko natwe abamwemeye bitubako iyo turugumyemwo tukagwakira n’umutima utahura. Luka 19 : 1-10. Rudukura mu vyaha rukatugira abana b’Imana. – Ruduha gutahura ivyo tutari tuzi, rukaduha umutima musha, wera ushimwa n’Imana. Zakayo yagize umutima wo kwurira kugiti kuraba Yesu Kristo, bituma Imana imwishimira imuhamagara og yururuke aje kurara iwe, agakiza kinjira munzu yiwe kuzuye urukundo rw’Imana. Bituma atanga ivyo yagunze vyose abikuvye incuro 4, kandi n’umugabane w’itunga ryiwe awugaburira aboro. Urwo rukundo rw’Imana rwatumye zakayo atahura ivyo atarazi, agira urukundo n’imbabazi no kwihana bivuye ku mutima, ababona kwarumuvyaha, ahinduka umwe mubizigigwa b’Imana. –Rutuma ubwami bw’Imana butubamwo, tukabwubaka ndetse tukabwagura. Nkuko Zakayo yanabwaguye ndetse akinihana, mugusubiza ivyo yagunze no mukugaburira aboro. 1 Kor. 9 : 1-2 & 16 – Rutugira abizigigwa, iyo Imana imaze kuguhindura irakwizera n’abantu bakakwizera. Paul yarirata kwari uwidegemvya murukundo rw’Imana kandi yarafise ico yirata mu Mwami wacu Yesu Kristo, kuko yarafise urukundo rw’Imana rumusunika kuvuga ubutumwa naho yari yarigeze guhungwa n’abantu kuko yagwanya ishengero ry’Imana. Ariko Urukundo rw’Imana rumaze kumuhindura aba uwagura ubwami bw’Imana n’ubwubaka muburyo bukomeye cane. –Rukura amadidane mumitima yacu no mubugingo bwacu, rugatuma tumenya neza tudakekekeranyaico twiteze kandi natwe harico batwitezeko. – Rutuma dutahura ukuri n’ubugombe bw’Imana kuri twebwe, rukanadusunikira kumenya gose ukuri kubwa Mpwemu Yera. –Rugatuma tunesha kuko rutigera rutsindwa na rimwe. Ivyak n’Int. 6: 8-10 ; Ivyak n’Intum. 5: 38-40. Intumwa z’Imana zarageragenjwe mu buryo bukomeye ariko kuko bari bafise muvyukuri urwo rukundo rw’Imana, nta mwami n’umwe canke abakomeye n’abacamanza na bamwe bigeze babatsinda. Kuko Mpwemu Yera yabana nabo Urukundo rw’Imana rukabakikuza. Nikenshi cane abana b’Imana batsindwa canke bakaneshwa n’ibibagerageza mubuzima bwabo kuko bataruzi neza kandi batarutahura neza. Barusoma muri bible ndetse intumwa z’Imana zikanakoreshwa mukugwigisha ariko ntibagwakire ngo barumenye neza, barukoreshe ngo rugwire muri bo, ruganze imitima yabo. – Rutuma Imana itatwibagira, rukanaturinda. 2 Abami 4: 1-7, Uwo mupfakazi, umugabo wiwe yakoreye Imana, ariko naho yari yarapfuye urukundo rw’Imana rwagumye kubiwe ntiyabibagira irabakiza amagogwa yabo yose. Mwene Data rwakire kandi urukoreshe uzobona impembo. Amen.

This entry was posted in Archives. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s