Pasika= Intsinzi 19.04.2014

Pasika= Intsinzi

Mwizuka ry’Umwami wacu Yesu Kristo, twaharonkeye intsinzi muri vyose muvyo duhura navyo turi mumubiri, ariko kubwo kwizera uwo Mwami yatsinze natwe tuzokwama tunesha ibihe bidashira.

Kenshi umubiri uratunaniza ariko kubwukwizera Umwami yesu vyose arabidushoboza akatuneshereza nkuko nawe umubiri waranse kumusalaba, urananizwa ariko abwira Data ati, umubiri uranse ubishatse iki gikombe ukindenganye, ariko umutima uwakunze. Nico gituma Imana itubwira ngo murinde umutima kurusha ibindi vyose kuko ariho ubugingo bwanyu bududubiriza. Yesu yaragizwe n’ibintu 2 : ubuntu n’ubu Mana, nico gituma umutima w’ubu Mana ariwo wanesheje. Natwe niko dukwiriye kumera tukagira umutima ushikamye mw’ijambo ry’Imana, tukareka Mpwemu w’Imana aba muri twebwe akatuduza hejuru y’imisozi y’ingorane ufise bigatuma tuzinesha, kuko uwanesheje ariwe arikumwe nawe mu mutima. Kuko n’umuntu agizwe n’umubiri na Mpwemu, ariko Mpwemu ntakora iyutamuretse ngwakuneshereze, akakuneshereza umubiri, ugahagarara munstinzi yivy’utarabona, hanyuma ukabibamwo, Nkuko Malayika w’Imana yicaye hejuru yacakibuye Yesu Kristo amaze kuzuka. Matayo 28:1-10; Mariko 16: 15-20

Umusalaba utuzanira kubaho mumwidegemvyo. Nimba duhinduye capacite yacu mu Mana ingorane zibanto cane tukazinesha. Kuko umu Kristo yubakira kuvyatabona.

Abanyefeso 4: 1-16 Nico gituma Imana ishaka ko dukomera mu Mwami wacu Yesu Kristo tukarushiriza gukura no gukoresha ingabire yaduhaye kugirango tuneshe wa mubi. Amen.

This entry was posted in Archives. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s