Ubeze mukuri: ijambo ryawe niryo kuri

Message du 21/12/2013

 

Ubeze mukuri:  ijambo ryawe niryo kuri

Umwami wacu Yesu Kristo yaje kutumenyesha ukuri, ngo tumenye Imana y’ukuri n’Umwana wayo. Kandi abamwemeye bose yabahaye ubugingo budashira. Ubwo bugingo budashira twabuhawe mukumenya Imana y’ukuri na Yesu Kristo Umwana wayo.

Yohana 17:1-3 & 13-26. Yesu Kristo yaradusengeye akiri mw’isi ng’Imana uturinde wa Mubi. Kandi aradusabira ngw,itweze mukuri : kukw’ijambo ryayo arukuri. Kugirango duhingugwe tube umwe turi muri Kristo Yesu, nkuko Yesu Kristo sa Se bar’umwe. Kandi ngwaho Yesu ari abe ariho tuzoba. Yatumenyesheje izina rya Data kugira ng’urukundo Imana yamukunze rube muri twe, nawe abe muri twebwe. None Imana isa gute canke imeze gute? Ntawurabona Imana n’umwe. Ariko ikiyiranga ukwisa n’ukwimeze n’ijambo ryayo Ryera. Niryo ridusaba kuba mukuri, kuko urimukuri ugira umunezero wuzuye, ugira amahoro menshi, ugira ukwizera, ntutinya, ntiwiheba canke ngo wihebure kuko wizeye Iyukuri. Kandi umaze kumenya Imana yukuri, imibereho n’ingeso zawe birahinduka. Kandi uranesha imibabaro yose uhura na yo ufashijwe n’Imana kandi ugaca wibera ahatagira inkomanzi kukw’Ivyagiye kuri ya ntebe izosanza ihema hejuru yabo. Ivyah. Yohana 7: 13-17. Nico gituma Umwami wacu Yesu Kristo yatubariye ati mw’isi muri n’amarushwa ariko muhumure jewe naranesheje. Kurikira ukuri n’ukugororoka, ibisigaye wihereze Imana niyo ikubera inkinzo n’inyishu muri vyooose. Amen. Kandi wizere kw’amasengesho Yesu yasize adusengeye kandi n’ubu akidusengera bigikora na bugingo bwubu kandi bizokwama bikora gushika kumuhero w’isi. Amen

This entry was posted in Archives. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s