Monthly Archives: September 2013

Gusenga no Kwizera

Samedi le 21.09.2013 Gusenga no Kwizera Uhoraho aba hafi yabamwambaza kumurango no mw’ijoro. Abatakamba bakama mu masengesho y’ubudasiba, bituma begera Imana na Yo ikabegera, ikumva amasengesho yabo ikabishura. Haramasengesho aguterura akagutereka aho utogeze. Haramasengesho ahindura situation yimibereho y’umuntu, akagukura mu … Continue reading

Posted in Archives | Leave a comment

Kwumvira Imana no kuyikorera bikomeza amasezerano yacu n’Imana. 07.09.2013

Samedi du 07/09/2013 Kwumvira Imana no kuyikorera bikomeza amasezerano yacu n’Imana.   Iy’umuntuyubaha Imana kubw’agakiza yaduhaye, ukaba uzi ko Yesu Kristo yagutabaye akagukiza icaha, indwara n,ibindi vyinshi, ibisigaye nuko nawe wifatanya na We mukugendana na Kristo Yesu.Ugacisha umutima wawe bugufi, … Continue reading

Posted in Archives | Leave a comment

Yesu Kristo yaje kudukurako urupfu aduha ubugingo budashira. 31.08.2013

Ubutumwa 31 /08/2013 Yesu Kristo yaje kudukurako urupfu aduha ubugingo budashira. Iyo umaze kwemera Umwami Yesu Kristo, ukamubamwo nawe akakubamwo, urupfu ntabubasha ruba rukigufiseko. Kuko uri muri wewe yarapfuye arazuka, urupfu aruhindura ubusa ku bamwizeye. Yanesheje Satani, amwugaranira ikuzimu, azukana … Continue reading

Posted in Archives | Leave a comment

Bible study courses

With the support of K-STUD, the church is organizing Bible courses that begin this fall. The course will take place at the cell house gatherings every wednesdays from 17 -18: 30 at Gamle Kirkeveg 35 and at Volleyberg. Other Bible … Continue reading

Posted in Archives | Leave a comment