Monthly Archives: January 2013

Kubaha Uwiteka Imana niryo tanguriro ry´ubwenge 26.01.2013

Ubutumwa 26.01.2012 Kubaha Uwiteka Imana niryo tanguriro ry´ubwenge  Muri uru rugendo rujya mu bwami bw´Imana abatoranyijwe turahamagarirwa kwubaha umuremyi wacu ari we Uwiteka Imana yacu. Mu ijambo ryÍmana ari naryo ritumurikira ingene tugomba kwitwara hari ingero nyinshi zabubashe Uwiteka Imana … Continue reading

Posted in Ubutumwa | 2 Comments

Imbabazi z’Imana ziri kubayubaha. 19.01.2013

Imbabazi z’Imana ziri kubayubaha. Umwami wacu Yesu Kristo yaje kudukurako umuzigo w’ivyaha vyacu n’ umuvumo. Icaha cose iyo kitaraharigwa ngo kizimangane imbere y’Imana no  kuri twe, kiduharugwako nk’ubugarariji. Nico catumye Umwami wacu Yesu Kristo aza kudukiza, ntiyinjiye ahera cane yitwaje … Continue reading

Posted in Ubutumwa | Leave a comment

Umusaraba wa Yesu Kristo waje kutubohora 12.01.2013

Umusaraba wa Yesu Kristo waje kutubohora Abantu bagendana ivyaha kubwo kutumvira Imana no kudaca bugufi ngo barongogwe n’Imana nzima. Ndetse bariko n’umuvumo kubwabavyeyi babo naba sokuruza babo basenga ibigigwamana ntibakurikire Imana rurema. Bituma babaho uko batobayeho kuko hari impwemu zabakoreramwo … Continue reading

Posted in Ubutumwa | Leave a comment

Kwubakira kw’ijambo ry’Imana niko kubaho 22.12.2012

Kwubakira kw’ijambo ry’Imana niko kubaho Ijambo ry’Imana ni bwo buzima bw’umu kristo wukuri. Iyo tugendeye muri ryo kandi tukarishitsa, Imana iraza ikabana natwe, tugatahura ukuri ku bwa Mpwemu wayo YeIra. Ico gihe tubaho neza kandi tukazogira iherezo ryiza. Gusubira mu … Continue reading

Posted in Ubutumwa | Leave a comment

Uyu musi yatugiriye ubuntu ubugira kandi. 15.12.2012

Uyu musi yatugiriye ubuntu ubugira kandi. Message ya 15.12.2012 Hari ikindi kintu gisha Imana igiye kugukorera, tegura umutima wawe kuja kurundi rugezo kuk’ubuntu bw’Imana buri kuri wewe. Luka 1 : 26-31. Igihe Umumalayika w’Imana yiyeretse inkumi Mariya imubwirako igiriwe ubuntu … Continue reading

Posted in Ubutumwa | Leave a comment

Ubuntu bw’Imana butwinjije mu mwaka w’ibihe bishasha wa 2013 31.12.2012-01.01.2013

Ubutumwa bwa 31.12.2012-01.01.2013 Mwene Data Imana yatoranije, hari ijambo ryiza Imana igufitiye muri uyu mwaka wa 2013, n’ukubuntu bwayo butwinjiza mu bihe bishasha tutigeze kubona, tukava muvyo tumaze mwigihe, tukinjira mu bindi bihe bidushira mu bwiza bw’Imana buhambaye. Wahora mu … Continue reading

Posted in Ubutumwa | Leave a comment