Ibitangaza Yesu yakoze: Ubutumwa bwo ku wa 17 /08/2019

Ibitangaza Yesu Yakoze.

Yesu Kristo yaje ngo duhinduke nitwahinduka duhindure amahanga yose.                          2 Abami 5 : 8-10 &14-17

Umwami w’Abami ntiyaje gukora ivyabantu bashoboye, ariko yaje gukora ivy’umwana w’umuntu adashobora gukora, ivyo tudashoboye. Ariko dukize tubere umugisha n’abandi benshi. Umwami w’Isiriya yagomba ko Namani akira kugirango arushirizeho kunesha mu ntambara. Kuko umutima w’Imana ku bana bayo ari munini cane kandi itiyumvira uko twebwe twiyumvira, Yesu Kristo We yamubonamwo umubabaro wo mumutima yamana, kuko naho yanesha, ikiganza c’Imana kikamubako akanesha, umwami wiwe n’igihugu bose bakanezerwa. We yarafise agahinda ko mu mutima kubw’imibembe yiwe, nububabare budashira. Atwaye icete ku mwami w’Abisirayeli, umwami akitantamurirako impuzu ziwe, Elisa yamutumyeko ati naze aramenyako mu Bisirayeli hari Imana.

Yesu Kristo ntuyaje ngo tumenyekane ariko ngo we amenyekane, nkuko nawe nyene yaje ashingira intahe Data, izina ry’Uhoraho ngo rikomeze kumenyekana no gushingigwa intahe. Elisa ntakindi yamukozeko atarukumubwira ijambo ahawe na Mpwemu Yera, ryo kugenda kwiyuhagira muri Yorodani.

Namani amaze kubikora, yakize igikomere co k’umutima n’uburwayi yarafise bwo ku mubiri, kuko umubiri wiwe waciye uhinduka nkuwumwana muto. Agira umunezero mwinshi asaba Elisa ivu ry’Iyerusalemu azoja gushira azoja gushira aho azohora asengera Imana y’Abisirayeli. Yaturakwata kigigwamana na kimwe icarico cose azosubira gushikanira amashikana ayariyo yose.

Yohana 5 : 1-14 & 17 Uwo mugabo yaramaze imyaka myinshi ku kidengeri Betesida, arabura uwomufasha ngadimbukire mu mazi Umumalayika w’Uhoraho aje kuzikurura amazi. Ariko Yesu Kristo ahaciye, amubaza kwashaka gukira, ariko we yishuye ibijanye n’agahinda kiwe ko mumutima, ko yabuze umwinika mu mazi. Yesu ati ikorere ikirago cawe ugende. Agira umunezero mw’inshi wo guhagarara agenda namaguru yiwe yikoreye ikirago nkuko Yesu Kristo yamutegetse. Ariko abayuda bo bamubuza kucikorera kuko hari kw’isabato. Ariko we akomeza kwumvira arabikora. Kandi bamubajije uwamukijije, yabishuyekwatawe azi. ariko Yesu Kristo bahuriye mu rushengero, aramumenya aramubwira ngo raba wakize ntuze wongere gukora icaha.

yaje kuruhura imitima iremerewe kandi irushe, agaharira n’ivyaha vy’abari mw’isi, agakiza n’indwara n’ibindi….Nico gituma atumirira abantu ngo bave muvyaha, bahunge wa mubi ntibaze basangire kubihano vyiwe. Ivyah. Yohana 18: 4-5      Ivyah,Yohana 21 : 3-5 Imana ishakako tuba mu buzima bwejejwe tukazigamwa no kwiyeza. Kuko ibana na’abana bayo, nabo bakayibamwo, kandi ikagerera muribo. Nkuko yabanye na ba Daniel na bagenziwe, na ba Yosefu, ikabaha inkomezi mu bihugu vy’abanyamahanga. Kuko babaho ubuzima bwejejwe, ntagahinda nta mubabaro bagira kuko Imana yabo yabana nabo ikabakiza muri vyose. Ibitangaza bikomeye Yesu Kristo yakoze n’uguhindura ubuzima bwacu, ikatugira abana b’Imana. Ikaduha ici tutari gushobora gukura mubantu canke mw’isi, ariyo mahoro n’umunezero wuzuye. Elisa yahaye Namani icafise, ijambo ry’Imana. Petero na Yohana bahaye ca kimuga cicaye kw’irembo ry’Urusengero ico bafise ariryo zina rya Yesu Kristo. Kiramuguruka. Amen

 

 

Advertisements
Posted in Archives | Leave a comment

«Nimuze mwese abarushye n’abaremerewe ndabaruhura» 13.07.2019

Ubutumwa bwa 13.07.2019

«Nimuze mwese abarushye n’abaremerewe ndabaruhura»

Matayo 11: 28-30

Imana iraduhamagara ngo tuze twese abarushye n’abaremerewe iraturuhura. Ubwo buruhe Imana ivuga nubuhe? Kandi nubwo buruhukiro nubuhe?

Yesu akomeza atubwira ngo tumwigireho kuko ari umugwaneza kandi yoroheje mumutima. Iyo twemeye tukamwigiraho aduha uburuhukiro bw’imitima yacu.

«kuko kunkorera birataruhije n’umutwaro wanjye utaremereye». Ntabwo gukorera cyangwa gukurikira Imana biruhije, kuko ariyo iduha imbaraga dukeneye mukuyikorera.

Yeremiya 6: 16

Imana ikomeza itubwira uburyo twabona uburuhukiro bw’imitima yacu. Twemeye tukanyura mu nzira nziza nibwo tuzabona ubwo buruhukiro.

Ibiruhije abantu b’Imana ni byinshi ariko Yesu Kristo yazanywe no kubaruhura.

Yohana 5: 1-9

Iki kirema cyari cyarashize ibyiringiro mu bana babantu ariko ntibagira icyo bamumarira. Ariko umunsi yahuye na Yesu, yaramuruhuye amuha kwidegembya.

Luka 9: 37-43

Usomye iyi nkuru muri mariko, Yesu abaza se ryari umwana yafashwe, se amubwira ko yafashwe akiri umwana. Nukuvuga ko ari ibintu byari bimaze igihe kirekire. Ariko uko igihe cyaba kingana kose, Yesu wacu aracyakora, iyo ahageze ibyananiranye birashoboka.

Matayo 9: 35-38

Yesu arabona ko abantu be barushye, bagenda nta byiringiro ariko nkuko yabwiye abagishwa be; «ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake». Ni twe twamumenye abwira twemere aduhindure, ahasigaye tugende tubwire n’abandi aho uburuhukiro buri.

 

Abantu baruhijwe n’imitwaro itandukanye, ariko ikindi kirushya abantu b’Imana, nukugendera mu byaha. Birengagiza ijambo ry’Imana ribabwira kwihana, kwiyambura no kwitandukanya.

Daniyeli 4: 25-34

Iyi nkuru ya Nebukadinezari itwereka ko iyo satani yaguteye agutwara ubwenge. Wewe usigara wibwira ko uzi, ahubwo abakubwira/ abakugira inama aribo bavangiwe. Menya ko uko uguma mu cyaha/ kutumvira Imana ata bwenge burimo. Nkuko ijambo ry’Imana rivuga ati «abantu banjye nta bwenge bafite, bazi gukora ibibi ariko ntibazi gukora ibyiza» (Yeremiya 4:22).

 

Ezekiyeli 37: 1-14

«gusubizwamo ibyiringiro»

Aya magufwa yumye ukuntu Imana iyasubizamo ubuzima akongera kuba mazima, bitwereka ko bya bindi byapfuye, byumye wewe utakireba cyangwa wanibagiwe, Yesu ashobora kubisubizamo ubugingo bikongera bikaba bizima. Nkuko Imana itahise iyazura ariko yabikoze étape par étape (step by step), niko nawe iyo wegereye ugasenga Imana uba wubaka (nko kugenda ushiraho itafari), maze umunsi ur’izina ukazabona produit (product) yibyo wasengeye.

 

Ezekiyeli 36: 25-27

Kugirango twakire uburuhukiro Yesu atanga, nuko twemera akaduhindura. Akadukuramo imitima yacu ikomeye, ibigirwamana byacu byose n’imyanda yacu yose, akaduha imitima mishya, yoroshye. Aduha n’umwuka we utuma tugendera mu mateka yayo, tukanakomeza amategeko yayo.

Posted in Archives | Leave a comment

Ubushobozi bw´ijambo ry´Imana 06.07.2019

Message ya 06.07.2019

Ubushobozi bw´ijambo ry´Imana

Ijambo niryo ryaremyw isi n´ibirimwo vyose. Imana yavuze ngo umuco ubeho ubaho, amazi abeho abaho, ibikoko bibeho bibaho n´ibindi vyose vyaremwe n´ijambo.

Ijambo niryo twizeye turakizwa twemeza ko twahindutse ibiremwa bisha ku bwo kuvuka ubwakabiri tubamurupfu rwa Yesu Kristo kuko twapfanye nawe tuzukana nawe. Ijambo ry´imana rifise ubushobozi. Heb 4:12

Ijambo ry´Imana rifise imbaraga kandi ritsindanishiriza uryizeye wese ariko urigaya niryo rimutsindisha.

Yohana 12:48-49 Iyo umuntu yambaye Kristo umutima wiwe uba urikumwe n´Imana. N´ukuvuga ko icyo avuze cyose kigira ubushobozi kuko akoreshwa na Mpwemu w´Imana.

Uko Yesu Kristo yavuze ngo ivyo avuga vyose ntiyabivuze avyigeneye ariko Data yamutumye niwe yamugeze ivyo akwiriye kuvuga nivyo akwiriye gusigura.

Ijambo ritsindanishiriza uryizeye 2 Abami 5:8-14 Ijambo ryaziye Namani kugira rimukize ariko rihura nuko ivyo yari yiteze atari vyo abonye, bifatanya n´ubwibone kuko yari umunyacubahiro ntiyaryakiriye. Ariko ahura n´abahanuzi beza.

Iyo Namani agira abagendanyi babi batamufasha mu kwizera yari gutaha uko yaje.

Twiyubare abo tugendana nabo bashobora kudukomeza mu kwizera canke bakatubera ibigwisha tugahusha amasezerano yacu.

 

Posted in Archives | Leave a comment

Rondera kwuzura Mpwemu Yera : Ubutumwa bwo ku wa 08/06/2019

Ivyak.n’Int.: 1: 5 & 8 ;  Ivyak.n’Int.2 :1 – 4 ;  Ivyak. n’Int. 4 :7-21; Ivyak.n’Intum. 5: 29-32. Igishingira intahe ko Yesu Kristo yaduze mw’ijuru n’uko Mpwemu Yera yamanutse. Kuko yari yarabisezeraniye intumwa. Niwe yabahaye ubushobozi bwo kugenda baramushingira intahe. Ico gihinda bumva n’amatwi ariwe Mpwemu Yera, niwe yabinjiyemwo, ababamwo, abaha ubushobozi bwo kugenda bashingira intahe Yesu Kristo n’ijabo ryiwe. Mpwemu Yera akemeza abantu kumwe Yesu babamba ariwe Kristo. Bakoze ico yababwiye baguma muri yanzu, ntibari bazi ikizobakorekako n’ingene Mpwemu Yera azobashikako ariko bisanze bavuga izindi ndimi, bagira nimbeya z’umuriro kumitwe yabo.

Ikintu abantu batitaho kandi badashirako umutima arico ca ngombwa murushengero no mubuzima bwacu n’ukwuzura Mpwemu Yera. Ico conyene nico kizotuma ugira inkomezi zitari nkizabandi. 2 Abami 2 : 9-10 Imana yagiye ituzanira igicapo cibizoba . Elisa yasavye Eliya imigabane ibiri y’impwemu yiwe. Nawe aramubwira ati niyo wambona ngitandukanywa nawe biza kukubera bityo. Kandi kuko yagumye amukurikira kandi amuhanze amaso niko vyamubereye. Imana yagiye ituzanira igicapo c’ibizoba. Nico gituma natwe dutegerezwa kuguma duhanze amaso ukuza Kwa Yesu Kristo.

Mpwemu Yera niwe aduha akanadushoboza kudatsindwa, no gutsinda ibitugerageza vyose, haba ibitero canke indwara, nibigeragezo vyose kuko we akora muri vyose, n’urupfu ntuzorutinya wuzuye Mpwemu Yera. Kandi tukamenya neza yuko Mpwemu Yera adakorera mu rushengero gusa, ariko akora no hanze hose. Imana yabariye umusavyi wayo Mose ngwakoranye abagabo bindobanugwa 70, azi kwari abakuru koko bindobanugwa. Guharura 11: 16-17 & 25-29     Mose amaze kubashira aho Imana yamubariye kubashira Iraza yakira impwemu kuri Mose iyibashiramwo. Ako kanya baca baravugishwa bose ariko bagarukiriza ngaho. kiretse abagabo 2 muri bo bonyene nibo bakomeje kuvugishwa na Mpwemu Yera. Abandi bisubiriye muvyabo. Nico gituma Imana ivyuga ngo abanyabwenge bw’abantu bahamagawe si benshi, abakomeye bahamagawe si benshi abapfasoni bahamagawe si benshi. ariko Imana yahamagaye ibipfu vyo mw’isi ngwimaramaze abanyabwenge. 1 Ab’Ikorinto 1 : 26-31.

Ikintu kiranga abuzuye Mpwemu Yera bazana ihinduka aho bari hose, bagahindura abantu, abantu bagakizwa bakamenya Kristo, na sosiete igahinduka muburyo positif. Ahuri hose ukoreshwa nawe. haba no mumashure canke kukazi, mungo no gukoresha nivyufise vyose , hose ategerezwa kubayo.

Ibintu bine(4) duhabwamwo ubushobozi bwa Mpwemu Yera :

1: Mu mubiri: haba gukira ingwara , gukomera umubiri uriko urababazwa (Paul na Silas) nibindi….Na Samusoni yarafise inkomezi mu mubiri.

2: Mu vyiyumviro: Farao arota inzozi zikabananira gusobanura, Imana ikaziha Yosefu mundoto ,

3: Mumutima: Aguka urukundo rwukuri, rudacika intege, turadendebukigwa…

4: Mu bwenge: Tumenya gutahura no kuvangura ibikwiriye nibidakwiriye. tukamenya ivyo dukora nivyo tudakora.

 

Posted in Archives | Leave a comment

Tube maso, turorere Databuja: Ubutumwa bwo ku wa 01/06/2019

Tube maso, turorere Databuja.

Imbere yukwurizwa mw’ijuru kwumwami wacu Yesu Kristo, yabanje kubwira intumwa kwabatumye gutegura ishengero bababwirako, bagende kumpera zine z’isi. Abasezeranira na Mpwemu w’Imana kugirango abashoboze.                                 Ivyakozwe n’intumwa 1: 8-11. Arababwira ko bazohabwa ububasha niyo Mpwemu Yera yabazako bakabatizwa muri Mpwemu. Abatuma ku mushingira intahe hose. Bagihanze amaso mw’ijuru adugijwe, abagabo babiri bambaye impuzu zera babahagarara iruhande barababwira bati uko mumubonye aduga niko azogaruka. Ubushobozi bwa Mpwemu Yera bwamurimwo natwe nibwo yaduhaye,                    Yohani 18: 3-9. Twahawe ububasha bwo kunesha Satani, ntaco ashobora kugukoza canke gwakugire urimwo ubushobozi bwa Mpwemu muri Kristo Yesu.

Igikogwa yakoze: – Yaje kutuvyara ubwa 2, ngo tuve muvy’umubiri tubeho muburyo bwa  Mpwemu.  – Aduha agakiza kadashira.  – Aduha ubugingo budashira. – Aduha Mpwemu Yera ngwadushoboze.

  • Imana ntaho yigeze iza iyubwira ivy’umubiri. Ahubwo itubwira ivy’agakiza kadashira. Kandi ikatubwira ngo tube maso kuko uwo tunigana intumbero yiwe nukukatunyaga, ngo dusinzire bishobotse tunagatakaze. Matayo 10: 5-8 ; Luka 12: 28-40   ; Abaroma 13: 11-14 : Imana iratuburira cane ngo twame dukenyeye kandi tube maso, nkuko umurarizi atazi isaha yokuza kw’igisuma niko natwe azotuzako. Kandi tureke gusinzira kuko tutarabijoro, turabana b’umuco. Elie n’abahungu biwe barasinziriye satani arabiba batakaza ubuzamu bwabo. Samusoni nubwo yarafise impano z’ikomeye yazivanye munda y’umuvyeyi wiwe, yarasinziriye. Impano zigakora, ariko muri Mpwemu arasinzira, agakorera Imana ataha munzu ya Malaya. Twikangure tureke gusinzira muri Mpwemu. Kuko benshi ivyaha baravyejeje, bakabisiga, bagatangura ndetse biwe bimwe no kubiharirirako kwatarivyaha. Yeremiya 15: 19-21 .
  • Daniel na bagenzi biwe  babayeho mu buzima bwejejwe, batiyanduza batinya Imana kugito nikinini. Imana yabo, Uhoraho nyene ingoma ariyo Mana dusenga nayo yishingira intahe muri bo.
  • Utabaye maso ingabire arazisinzirana ndetse akanazipfana. Bakarimbuka kandi bazifise. Nico gituma bategerezwa kuba maso kugato no kukanini. 1 Ab’I Tesalonike 5 : 1-10 Tube ibimazi bishimwa vyejejwe na Mpwemu Yera. Igituma abantu basinzira: – N’ukudasoma ijambo ry’Imana. – Nukudasenga. – Nukumenyera ivy’Imana. – Nukudatinya icaha.
  • Shengero ry’Imana ukwigihe kigenda niko kuza k’Umwami wacu kwegereza, natwe tugwize ibihe vyo kwezwa kugirango aze asange turi bazima, tumwiteguriye vy’ukuri. Amen

 

Posted in Archives | Leave a comment

Imburi ivuga k’umuhero uri hafi : Ubutumwa bwo ku wa 25/05/2019

Imburi uvuga k’umuhero uri hafi.

Ezekiyeli  7 : 1-7

Imana irema isi, ikarema ijuru mbese natwe abantu ikaduha ubuzima, yashizeho iherezo rya vyose. Niyo Alfa na Omega. Imana yacu nu muvyeyi mwiza, abayemereye bakayizera , bakayubaha, bakayisenga abo nibo yashizeho iherezo ryiza. Kubw’urukundo gwinshi Imana yakunze abana bayo, gwatuma ibayobora, igahagurutsa abavugishwa nayo kugira bibutse, baburire abana b’Imana.

Ezekiyeli nawe yarungitse kuburira Abisirayeli, nabo bari barabonye ukuboko kw’Imana muburyo bukomeye cane, ariko kubw’imibiri bageraho baribagigwa ivyo babonye n’ivy’Imana yabakoreye, bacumura ku Mana . 1 Ab’I Korinto 10 : 1-13 Paulo yahanura Abikorinto abereka ubuzima Abisirayeli baciyemwo , ingene bagararije Imana, amaherezo yabo Akaba mabi.

Tugwanire kugira iherezo ryiza, ntituzi imisi yacu ingene ingana ndetse nisaha yacu. Ariko twame turi maso, dutsinde ibigerageza. Kuko ivyanditswe bitwigisha ku b’Isirayeli vyandikiwe kutwigisha no kutuburira binaduhanura , kandi no kugirango bitubere akarorero. 1 Petero 4: 1-11 Petero nawe yagumye yigisha ahanura ubwoko bw’Imana ngo bareke icaha. Igihe kirahagije co kwanka icaha, Yesu Kristo yababarijwe mu mubiri. Mwitwaze benuwo mutima. Tumare imisi isigaye turi mumubiri ariko tudakora ivyo yifuza nivyo ishaka. Kandi tudakora ngo tunezereze n’abantu nivyifuzo vyabo ariko dukore ivy’Umwami Yesu ashaka.

Abaroma 6 : 12-14

Ntitureke icaha ngo kibe kungoma mumibiri yacu izopfa, twitange nkabazuke mugukorera Imana nzima, dutange imibiri yacu kugirango ikoreshwe no kugororoka .   1 A b’I Korinto 7 : 29-30 Paulo yibutsa cane ishengero kudashira umutima kubintu biri mw’isi, kuko isi iriko irashira nibiri uriyo. Luka 14: 15-21 Yesu Kristo ababwira ko benshi bazohusha umugisha kubera utuntu duto. Ababwira ko bakwiye kwemera bagatanga ikiguzi caba kinini canke gito kubw’ubwami. Ababwira kw’agakiza ko kwizina gusa ataco kamaze. Kuko agakiza gafise ivyamwa ariko Yesu Kristo adushakako. Kandi tubeho mu buzima bwama bwiteguye igihe cose kuko ubukwe bwa wa mwagazi buri hafi.  Amen.

 

Posted in Archives | Leave a comment

Ijambo ry’Imana ryaje kutubohora no kudukomeza: Ubutumwa bwo ku wa 18/05/2019

Ijambo ry’Imana ryaje kutubohora no kudukomeza.

Yesu Kristo yaje kuduha umwidegomvyo nyakuri, atumenyesha ijambo ry’ukuri kugirango ritubohore, tugire ukwidengemvya nyakuri, kandi tube abanyakuri, tugendane ubugingo buhoraho. Yohana 8: 31-32 & 36.

Kuko ibitwica ntibiva hanze ahubwo biri muri twebwe, biri imbere m’umuntu. Kenshi n’inyota yibintu afise muri we, nkivyifuzo afise akabishiramwo umutima wose n’umutwe wose birengeje. Bakaguma bifuza ntibahage. Canke akamere n’ingeso bibi biba muriwe, bikabazanira ivyaha bikomeye imbere y’Imana. bakankana, bakagira inzigo n’amashari n’ibindi……

Binanira n’abantu kugira ubusabana bwiza n’Imana kuko biba vyaramaze kugwira muribo, ijambo ry’agakiza ntirigire aho rifata muri bo, ngo ribahindure bakizwe gose. Kuko baguma bafise inyota y’isi muribo. Yohani 4: 9 – 15 & 21-26 & 42 . Yesu Kristo yabariye umusamaliyakazi ati: umywa amazi nzomuha ntazogira inyota ukundi. Nico camuvanye mw’ijuru. Yaje ngwatumare inyota y’ivy’isi, ivyo vyose umuntu wese ajakariye, aduhe ubugingo budashira twamane inyota y’ijuru no kugororoka.

Yaje kuduhindura, aduhe kubaho neza kuko ivyo bindi vyose n’ibinyoma bituma abantu b’Imana babaho nabi, kuko bibakwegera mu bibi gusa. Ariko we amazi y’ubugingo azoduha, biduha kubaho neza, bigahindura imibereho yacu igihe cose. Ivyifuzo n’imibereho y’utaramumenya n’uwamumenye vy’ukuri bakaba 2 batandukanye cane.

Imigani 14:30 &26-27 Yaje kutumenyesha ivya Data wa twese. Ngo tugire ivyizigiro n’amahoro. Tugire umutima utekereje kandi wubaha Imana .tugire ivyizigiro ndetse n’abana bacu bagire ubuhungiro. Tureke kugendana urupfu. Tumenye ukuri kuzodushitsa ku muhamagaro wacu wo kuja mw’ijuru. Tuve mu buzimire budutwara mu rupfu. 2 Abami 6 : 32-33    2 Abami 7: 1-2 Iyo wizeye ukuri kw’ijambo ry’Imana nikwo kugukomeza,  ukumva ivyabandi batumva, ukabona n’ivyabandi batabona, kubw’ubusabane ufitanye n’Imana yakubohoye ariyo Mana yawe. Nico gituma Elisa ivyaca intege abandi nivyabarandura umutima wewe yababarira gusa ic’Imana imubariye kandi ntaco yatinya kuko yabaziko Imana yiwe ibikora. Ariko uwo umwami yagenda yegamiye mu gikiriza ntiyavyakiriye ndetse yaranabigwanije, nico gituma ubwiwe atagize umugisha nkuwabandi, ahubwo yapfiriye mw’irembo ryaho abandi batabariwe. Reka twizere Imana y’Icubahiro inzuzi z’amazi y’ubugingo zimburuke ziza muri twebwe nkuko Yesu yatugeze. Amen.

 

Posted in Archives | Leave a comment