Imana ihagarara ku ijambo ryayo ikarishitsa 23.05.2020

Hari impamvu nini cane dukwiye kwiyegereza Imana no gusenga nk´aba Kristo, tukaba neza muri yo. Kuko hari amasezerano hari amasezerano yavuze ku bana bayo kandi ico yavuze cose ni ngombwa ngwigishitse.

Guharura 22:6-20

Balamu yanse kurenga kw´ijambo ry´Uhoraho kuko azi ko ridahinduka. Naho ryoca mu muriro ntirisha. Kandi nta muntu ashobora kurihindura ngo agire ico arikozeko. Urugero Farao ntiyashoboye guhindura icy´Imana yatumye Mose ku bantu bayo naho yari umunyabubasha.

Itanguriro 12:1-3 Itanguriro 1:27-28a

Imana yahezagiye abantu kuva ikibarema. Ariko kuko batagumye mu bugombe bwa ica ihamagara Aburahamu n´abazomukurikira irabahezagira. Yamuhaye umugisha ariwo uturiko.

Ni gute Aburahamu yagendanaga n´ Imana?

Yarayizeye n´umutima we wose akabona ko ariyo imubeshejeho. Yarayubaha, akayitinya akaba mu buzima bwejejwe, yubaka igicaniro akayikunda, ivyizigiro vye vyose vyayiriko ayumvira.

Balaki yarungitse abarusha abambere ubwinshi n´icyubahiro guhamagara Balamu, ariko ivyo ntaco bivuze imbere y´Imana kuko ntakiyuritisha.

Guharura 22:27-31-35

Tugwanye cyane kuko niwo udutera gucumura ku Mana. Kuko wo ugwana ngushike kuvyugomba, ugatuma umuntu gukora icyaha, arico bitunyurunya núbugombe bw´Imana canke n´Ijambo ryayo kandi ntimpamwo.

Guharura 23:8-12 & 18-21

Imana yo mw´ijuru ico yakuvuzeko cose izagishitsa. Yaba ari amasezerano, imigisha, imihezagiro.

Ariko kutumvira Imana nikwo kubuza Ijambo ryayo ribashikako ndetse bikabakwegera n´urupfu n´imivumo aho guhezagigwa

Icyagombwa n´ukwezwa no kubera maso agakiza yaguhaye.

Luka 13:31-35 Ivyakozwe n´intumwa 24:17-18a Ivyakozwe n´intumwa 18:9-10

Na Yesu Kristo Umwana w´Imana ic´Ijambo ryamuvuzeko carashitse naho umubiri utamworoheye.

Ntagishobora guhindura umugambi w´Imana ku bana bayo, ahubwo abantu nibo bava mu kibanza bakigira mu bindi. Ivyo bajamwo nivyo bibabuza imigisha no gushika ku masezerano yabo.

Abaheburayo 6: 17-19 Yosuwa 7:1

Turi mu gihe c´ikanguro, ntidusinzire. Ah´umuntu wese ategerezwa gukangurira umutima wiwe kwitega Umwami. Turi mu mahigwe ya 2. Haba mu mahigwe ya mbere canke aya kabiri, icy´Imana yanka núkutayumvira bigadutwara mu caha.

Kuyizera, kuyikunda, kuyumvira, kuyubaha, kuyitinya no kuyishirako ivy´izigiro vyawe vyose Amen.

Posted in Archives | Leave a comment

Urukundo Imana ikunda abari mw’isi : Ubutumwa bwo ku wa16/ 05/ 2020

Urukundo Imana ikunda abari mw’isi.

Dukeneye kumenya cane yuko umuntu wese ari mw’isi Imana iramukunda kandi imwifuriza ivyiza; yuko mugihe Yesu Kristo azoza gutoishengero, abamwizeye bose n’abamukurikira , urupfu rwa 2 ntiruzobagirako ubushasha. Ariko bazobane namwe ibihe vyose. Ivyak. n’Intumwa 3 : 16 – 23. Itumwa za Yesu Kristo zagenda zishinga intahe ko Yesu ariwe Kristo, ariwe ukuzuka kw’abapfuye kuzobonegwamwo. Kandi naho ubutumwa bwiza bwari bubaziye  baca bahaguruka kubagwanya, abakuru n’abaganza amasinagogi nama Leta yose akabahagurukira. Ariko nabo bagakomeza kwaturira Yesu Kristo kandi banabinginga ngo bihane.

Ariko Imana yabana n’intumwa, kandi ikanabakoresha n’ibitangaza vyatuma benshi bahindukirira Imana. Nkuko bishe Yesu Kristo, ariko vyari vyaranditswe, niko n’intumwa za Yesu Kristo bazigwanije n’ubwicanyi bwinshi, ariko naho bakora ivyo vyaha bikomeye, Imana ntiyabahevye kuko intumbero yayo n’ukugirango abantu bihane bave mu vyaha, bahinduke bezwe. Ivyak. n’intumwa 22 : 1-21  Ivyak n’intumwa 9 : 20-22 Sauli yari yuzuye ubwicanyi agiga abakurikira Yesu Kristo n’ukutamenya kwinshi. Ariko rwa rukundo rw’Imana n’imbabazi zayo ifitiye abari mw’isi, ndetse n’imigambi myiza ifitiye abo yaremye. Nivyo yiyerekaniyemwo kuri Paul, kugirango wewe nanje tuvyigireko . Yaramuhinduye, imaze kumwiyerekera munzira aja i Damasiko kwica no gushirisha mungoyi abambaza izina rya Yesu Kristo. Imukoresha ibikomeye mukugenda ahindura benshi bakava munzira yokutamenya. Nawe baramugwanije cane kugeza aho bashaka kumwica, ariko Yesu Kristo yabana nawe igihe cose. Kuko ntawukorera Imana mukuri no mu Mpwemu batagwanya, guhera kuri Abeli mukuruwe yishe nizindi Ntumwa n’abavugishwa n’Imana. Yari yaratahuye ibanga ry’umusalaba yarinda umutima, ahubwo agakobereza kuvuga ubutumwa bwiza kubakuru n’abahambaye, n’abandi bose gushika no kubanyamahanga, ababwira ivy’ukuzuka kwabapfuye no gushingira intahe Kristo Yesu. Ivyakozwe n’intumwa 24: 16-26. Imana yagiye imutabara cane kandi iramukoresha bikomeye, benshi baratabagwa.

Ivyakozwe n’intumwa 27: 21 – 36 Paul Abarikumwe nawe bose barakize ibihuhusi bikomeye vyo mukiyaga ndetse nabagomba kwumwica kuko Imana yamuzigamanye n’abasirikare bamutwaye i Roma naho bo bashaka. Ivyo bikatwereka cane urukundo rwayo, rutarabira ivyo turimwo n’ingene tumeze.     Zaburi 34 : 9-10 & 15-19 Ariko  abayirondera n’abayubaha ibakiza muri vyose kandi ikabana nabo, Kandi nta na kimwe bayikenana. Amen.

 

Posted in Archives | Leave a comment

Kunesha kutugeza ku bugingo 09.05.2020

Ubutumwa bwa le 09.05.2020

Hari ibintu 3 by´ingenzi mu kubaho ubuzima bunesha: Kwizera,ibyiringiro n’urukundo(1abakorinto13: 13) ko biri mubintu bigomba kuturanga nkabakiriye Kristo,twagarutse kenshi ku Kwizera icyo aricyo(abaheburayo 11:1-3,6)…

-Nidukunda Imana tuzakurikiza n’amategeko Yayo.

-Ukwizera kuduha kwakira urukundo Imana yadukunze ubwo Yaduhaga umwana Wayo Kristo

-Ukwizera kuduhesha imbaraga zo guhanga amaso ingororano dutegereje kuzahabwa, bikaduha kwihangana muri byose.

-Ntukibagirwe ibyo Imana yagiye igutabaramo kuko nibyo bizajya bikwibutsa kandi bigufasha kunesha umunsi ku wundi kugeza ku bugingo.

-Yesu yaduhumurije ko yanesheje isi natwe abana natwe muri byose ducamo(Yohana 16:33)nk’abana b’Imana ntabwoba tugomba kugira kuko tuziko arikumwe natwe.

-Ntugacibwe intege nabantu ugumye ku kwizera kwawe(1 Samuel 17:31-47)Dawidi ari abavandimwe cg umwami bagerageje kumwereka ko adashoboye ariko we yanga kureka ukwizera yarafitiye Imana kuko yibukaga uburyo yamutabaye.

Ibyakozwe n’intumwa 16:23-28 Pawulo na Sila nubwo bahowe ubutumwa bwiza bakabafunga baboshwe ntago babigize icyitwazo cyo gucika intege ahubwo barasenze bahimbaza Imana bahabonera gutabarwa,imiryango ya gereza irafunguka.

-Kugira ngo tuneshe tugomba kugira ibyiringiro,ntitugarukirize amaso hafi mubyo ducamo kuko byose duhura nabyo Imana iba ibizi na mbere yuko biba,nkuko yarekeye satani Yobu akageragezwa ariko yarikumwe nawe muribyo bigeragezo kuko Yobu ntacyaha yakoze.

-Mukunesha kugera kwiherezo hari ingororano yo kuzambikwa ikamba ry’ubugingo(Ibyahishuwe Yohani 2:7-11;3:5-6)tugomba kugira ubuzima bwo kwiyeza, icyiza tukineshesha ikibi niho tuzakira urupfu rwa kabiri.

Posted in Archives | Leave a comment

Urakeneye gukura mu vy’Imana : Ubutumwa bwo ku wa 02/05/2020

Urakeneye gukura mu vy’Imana.

Mugakiza canke munzira y’agakiza, n’urugendo rushasha umuntu ajamwo kandi rukeneye ubumenyi n’ubukure kuko tuhahurira na vyinshi. Agakiza n’ukumenya neza aho wavuye nahuri. Ukamenyako watanguye ubuzima busha, canke urugendo rushasha. Ugatahura neza uwuriwe, nuko ukwiriye kubaho murubwo buzima. 1 Ab’I Korinto 13 : 11-12. Dutegerezwa kwiga no kumenya, kuko nink’umwana avutse canke akiri muto atabazi vyinshi kandi ivyiyumviro vy’umwana, ibikogwa vyiwe canke ivyifuzo vyiwe biratandukana cane nivy’umuntu akuze.

Kwinjira muvyagakiza n’inkishure tuba twiga hanyuma tukaja kwimenyereza akazi, gushira mungiro ivyo twize. Ico gihe abigisha baraza kuturaba ingene dukora kandi bakaduha amanota. ariko tumaze guheza amashure, baduha ibipapuru vy’umutsindo bakaturekura. Ariko mugakiza , turavuka , tukiga kandi Imana ibana natwe kandi igihe cose, ntiyigera idusiga ngo twarahejeje kuko mubuzima bwagakiza umuntu arinda asaza aciga canke arangiza kuri y’isi akiriko ariga. N’ishure ridahera nico gituma dukeneye kwegera cane tukigisha muburyo bwose. Kuko nkuko umwana akura mumashure niko no muri Mpwemu umuntu akura. Mariko 9 : 33-37   Guharura 13 : 1-2 & 30-33  Guharura 14 : 6-11. Intumwa za Yesu Kristo bakir’abana mugakiza, amaze kubabwira kwagiye kubakugwamwo , azopfa kandi azozuka kumusi ugira agatatu akaduganwa mw’ijuru. Batanguye guharira uzosigara abaganza, uzoba mukuru muribo!! Ariko we yaciye ababwirako bakeneye kumera nk’utwana duto, bagaca bugufi kumera nk’abana. Kandi kugomba kuzoba mukuru abanze abe umukozi w’abandi.

Iyo ukiri umwana mugakiza, urabisha amaso y’umubiri, ukarongogwa na kameremere kawe, ivyiyumviro vyawe n’imvugo yawe vyose nta Mpwemu Yera abamwo. Ukoreshwa n’umubiri gusa. Igihe Imana ibariye Mose ngwatume intumwa 12 zitoranijwe mu bakuru b’imiryango y’Abisirayeli. 10 batari bakuze mugakiza bazanye inkuru yagacamutima naho bari abakuru b’imiryango. Ariko 2 Kalebu na Yosuwa bari bakuze muvya Mpwemu bo barabishije amaso abo 10 batarabishije, bibagwiriza kwizera no kurema mumitima yabo kuko bari bazi neza Imana irikumwe nabo. Iyo ukuze mu gakiza ubona ibintu ukwabandi batabibona, ubitahura ukwabandi batabitahura.              * Babibonesha amaso y’inyama nawe ukabibona muburyo bwa Mpwemu. Bigaca bituma uko uwakuze muri Mpwemu avyifatamwo sicokimwe n’umwana mugakiza. Nkuko umwana harivyo adashoboye gukora niko nomugakiza bimeze: Harivyo umwana mugakiza adahangana navyo, ariko uwakuze muri Mpwemu kubwo kwizera afise muriwe akabicamwo atakibazo.

Gukura mugakiza s’imyaka umuntu amaze avutse, canke amaze amenye Yesu, ahubwo n’ingene w’igaburiye mw’ijambo ry’Imana no mugusenga. Mpwemu Yera akakugwiriza kwizera no gukomera mugakiza ku musi ku musi. Akakwubakamwo ijambo ry’Imana kwariryukuri mu mutima wawe.  AKARORERO: Dawidi yica Goliyati yakoresheje kwizera ijambo. Abaheb. 11: 24-26 Mose amaze gukura yanse kwititigwa umwana w’umukobwa wa Farao ahubwo ahitamwo gucokoranwa n’abana b’Imana, abirutisha ibihimbaro vyose vyari Kwa Farao. Iyo ukuze mu gakiza umenya nezako Ic’Imana yavuze izogikora:    Akarorero: Nimba yagusezeraniye : -umugisha, – umuhezagiro, – kugutabara, – kukurinda, – kugukiza n’ibindi…. menya neza udakekeranya kwizobikora kuko niyo kwizegwa ibihe vyose. Ariko ic’igusaba nukugendera muvyagezwe vyayo ukabishitsa nayo igihe cose iteramira ijambo ryayo ngwirishitse. Gusub. muvy.28: 1-11. Iyi migisha yose abantu bashaka kuyishikako ariko ntibashaka kugendera mu vyagezwe, ariko bukure bugusunikira kwubaha Imana no gushitsa ivyagezwe vyayo. Bigatuma Imana nayo igushitsako ivyo yakuvuzeko cose. Gukura mu gakiza n’ikintu co kwifuza cane, nico kugwanira Ishaka kuko Imana iyo uyirondeye urayibona. Kandi Gukura bigutuma udatsinda kuko ukurimwo yaranesheje muri vyose. Amen.

Posted in Archives | Leave a comment

Dukwiye kubaho mu buzima bunezereza Imana : ubutumwa bwo ku wa 25/04/2020

Dukwiye kubaho mu buzima bunezereza Imana. 

Imana yo mw’ijuru irakunda abantu bayo cane, kandi ikanezeregwa nuko tubaho neza. Ariko ikitubeshaho nabi kirushirije ibindi vyose n’icaha. Arico cazanye Yesu Kristo mw’isi. Kugirango abidukuremwo, tubeho neza, kandi duhabwe ubugingo buhoraho. Yohana yarinteguza ya Yesu Kristo, yaje abwira abantu ngo bihane bave muvyaha, basene inzira y’ibirenge vyabo. Matayo 3: 1-10. Bamujeko ari benshi ndetse n’abafarisayo, arababwirango bihane bahindukire, bame imbutozikwiranye no kwihana.

Luka 7: 36-50          Mariko 14 : 8-9

Iyo umuntu yihanye n’umutima wiwe wose binezereza Imana cane. Umufarisayo yatumiye Yesu Kristo ngo amugaburire basangire, ariko nta mutima wejejwe no gucabugufi yarafise. Kandi ntiyamwakiranye umutima w’urukundo. Ariko uwu mugore wumunyavyaha we yaje aririra ku birenge vya Yesu akabihanaguza umushatsi wiwe mugusaba imbabazi. Amusiga n’amavuta yigiciro amutegurira guhambwa kwiwe. Yerekanye ibikogwa n’urukundo rwinshi rurimwo kumeneka mukwihana ivyaha vyiwe. Ariko umufarisayo we yaca imanza gusa.  Yesu Kristo yababariye ivyaha vyose uwo mugore w’umunyavyaha kuko yihanye n’umutima wiwe wose. Luka 15: 7 Umunyavyaha 1 iyo yihanye mw’ijuru bavuza impundu.

Abantu bakunda gusenga cane kenshi, bagasaba ivyo bakenye nivyo bifuza, ariko mu mitima yabo ata kubohoka vy’ukuri bafise. Ata nzara n’inyota y’ijuru bafise. Bavuga n’ubutumwa bagakora niyindi mirimo itandukanye y’Imana, ariko mu mitima yabo ata kubabarira, inzigo , irari ry’ivyisi, ubusambanyi, ububeshi n’ibindi vyinshi……Ese Imana yoguha vyooose ugahusha ubugingo vyokumarira iki mwene Data ? Yesu Kristo yaje ngo dutegure imitima , twezwe, kuko utejejwe atazobona Imana. Kandi iyo twejejwe n’ibikogwa vyose dukora vy’Imana birayihimbara. Yesu Kristo yaje agendera abanyavyaha kandi asangira nabo, arintumbero yokubakiza ivyaha vyabo, akababohora, bakinjira muruvyaro rwa Aburahamu.

Iyo Imana ikwishimiye ugira amahoro menshi, kandi ukagira umwidegemvyo uhereye imbere mu mutima. Zaburi 32 : 1-2 & 5-8           Ivyak. n’int. 13: 22                                       Ikintu catumye Imana yishimira Dawidi nuko yarafise umutima uciye bugufi, wihana kandi umenetse gose. Yakunda Imana, akayitinya kandi akayubaha cane.  Iyo akoze icaha vyamurandura umutima akavyihana vyose ataco ahishije cankasize. Nta kindi na 1 Imana yo mw’ijuru idushakako ataruko twezwa. Tukava mubikogwa vyawa mubi, mungeso ziwe na za kamereremere mbi. Tugahinduka gose, tugakora ibikogwa vyo kugororoka, tutagira ijwi ritwagiriza. Ico gihe nayo ibana natwe, Umumalayika wayo akama adutabara ibihe vyose. Daniel 6 : 18-24.Amen

Posted in Archives | Leave a comment

Ubuntu bw´Imana bwatuzaniye agakiza 19.04.2020

Ubutumwa bwa le 19.04.2020

Ubuntu bw´Imana bwatuzaniye agakiza 19.04.2020

Tito 2:11-14 Ijambo ry,Imana ritwigisha ico ubuntu bw´Imana bwatuzaniye. Ubuntu bw´Imana bwaraserutse, buha abizeye Imana agakiza.

Nibwo butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana n,ukwifuza ivy,ivyisi.Bukatwigisha kwama tudahugumba,tugororoka,twubah, Imana mugihe ca none.

Urugero turusanga muri Luka 19:1-10 Yesus yinjiye mugisagara aho  Zakayo  umutozakori yaba. Hari isinzi y,abantu bituma Zakayo yurira igiti ngo ashobore kubona Yesus.Yesus abwira Zakayo ati:Zakayo  ururuka vuba ,kuk,uyu munsi nkwiye kurara i wawe.Zakayo amwakirana akanyamuneza.

Abari aho batangarira ingene Yesus agiye kurarira umunyavyaha.Zakayo arahagarara abwira Yesus ko agiye gutanga umugabane wivyatunze akawuha abakene ,kandi ko asubiza incuro zine abo yagunze.

 

Mpwemu Yera aratwinginga ngo natwe dusuzume ubucuti bwacu n,Imana aho bugera.Imana yacu ntihengeshanya kutugirira ubuntu,ubuntu bugeretse kubundi .Mbega ubwo buntu budushikana kugakiza,kwihana , guhindukira no kwiha Imana ngo tuyikorere?

 

Abaheburayo 2:1-4 haraduhanura ngo ntitwanjanjwe kugakiza,twagahawe na Yesus umukiza wacu ,yitanze ,akaduphira kumusaraba.

Abisirayeri babaye muri egiputa,batwazwa igitugu ,bakoreshwa imirimo ikomeye n ,umwami Farawo, binginga Imana ngo ibatabare. Imana yumva gusenga, ihagurutsa Mose ,imukoresha ibitangaza bitera Farawo kubarekura. Abisirayeri bamaze gutabagwa,bibagira Imana yabo, basubira inyuma mu mitima yabo, bibumbira ibigigwamana,barabiramya. Ivyakozwe n,intumwa 7:39-41.

 

Twame twibuka ubuntu twagiriwe,twibuke aho Imana yadukuye,bidutere kuyubaha no kuyihesha icubahiro.

Dukwiye gukura mu vyImana, tugashika kuvyo gutunganwa gose kubera igiye kiregereje ko Yesu aza gutora umugeni wiwe. (Abaheburayo 5:13-14)

Twiyambure umuntu wa kera ,twambare musha ,duhinduke gose mungeso zacu ,duse na Yesus (Abanyefeso 4:21-24).

 

Tubishobozwa na Mpwemu Yera, niwe mufasha twahawe, ayobora, abakiriye KRISTO, bakemera ko ababera umwami numukiza.(Abaroma 8:9)

 

 

Posted in Archives | Leave a comment

Yesu Kristo yaje guhindura ubuzima bwacu, ngo tube ivyaremwe bisha: Samedi de Paques : 11/04/2020

Yesu Kristo yaje guhindura ubuzima bwacu, ngo tube ivyaremwe bisha.

Pasika n’ihinduka, yaje kuduhindura, yitanze ngw’abamwemera bose babeho mu buzima buhindutse, kandi tube mu buzima bw’intsinzi. Kuko iyo wakijijjwe wiyumvira kandi ukora  muburyo bunyuranye nuko wahora wiyumvira canke wakora utarakizwa. Uko niko guhinduka. Nimibereho yawe itandukana niyo wahorana utarahura na Yesu Kristo.

Abaroma 5 : 14-19 Igicumuro cambere c’umuntu umwe, cazanywe na Adamu canduje abantu bose urupfu, ariko kwumvira Imana kw’umwe ariwe Yesu Kristo kwaronkesheje benshi ukugororoka. Igihe Imana yarema Adamu yamwatuyeko imigisha n’imihezagiro yose. Ariko birapfa kuko atagize ukwumvira Imana, ariko Imana kuko arumutunzi w’imbabazi aduha Adamu wa 2 ariwe Yesu Kristo, agororotse kugirango abazomwizera bose baronke ubugingo muri we, no gutabagwa. Nico gituma dukwiye kumurekurira vyose, tureke kuguma tuvyikoreye.

Pasika irimwo ibintu 3 : 1 Gutanga   ; 2 Kwumvira  ;     3 Gushira ukwizera mu bikogwa. Pasika yazanye umunezero m’umuntu. Nta pasika atantsinzi, atamwidegemvyo, atabubasha bw’Imana mu bugingo bwawe no mu vyawe.

Matayo 28 : 1-10 Hari inkuru ije igutumbereye, yaziye abana b’Imana, yuko Yesu Kristo yanesheje urupfu, n’ibitugerageza vyose vyahindutse ubusa muri we. Yaje atubwira ngo : Ntimutinye ba Amahoro kandi tumwizere. Amahoro n’umunezero yaduhaye n’ivyukuri bidakugwaho n’ikintu na kimwe. Kuko Yesu Kristo yararangije gucirakw’iteka Satani. Nukuvugako ivyo agerageresha vyose abizeye Yesu Kristo nta na kimwe gishobora kugira ico kibagira. Naho boguterera mw’itanure canke mugwobo gw’intambwe, naho wahura n’intambara canke ibibazo, ingwara n’ibindi satani yoguteza vyose ntaco vyokugira kuko yaranesheje, yogutabara. Kuko urupfu yarumize bunguri. Yohana 14 : 18-24 ; Yohana 18 : 36   Umunezero wacu nuko abizeye bose wa mubi nta bubasha adufiseko, kuko Yesu Kristo arimuri twebwe natwe tukaba muri We. Muriy’isi ivyucamwo vyose, icukeneye nukumwizera gusa n’umutima wawe wose, nawe akiyerekanira muri wewe kwari MUZIMA. Daniel 3 : 16-18 & 25. Yazukanye intsinzi idahindugwa canke ngwikugweho kubamwakiriye bose bakamwizera, bama biteze ukugira neza kwiwe n’imbabazi ziwe. Abaheburayo 11 : 1-2

Igikenewe kugirango dutahure neza Pasika nuko tuba dufise Mpwemu Yera . Akaduhishurira neza urupfu rwa Yesu Kristo nizuka ryiwe. Tukamenya neza icakoretse kubamwizera bose, kwaruguhabwa ubugingo buhoraho no kubabarigwa ivyaha, kandi ko twacunguwe ngo ntituganzwe n’icaha n’urupfu rutakituganza. Amen.

Posted in Archives | Leave a comment